Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Institucije

 

Evropski parlament

Evropski parlament je edino neposredno izvoljeno telo Evropske unije. 785 evropskih poslancev zastopa državljanke in državljane Unije. Izvoljeni so vsakih pet let v vseh 27 državah članicah Evropske unije in v imenu njenih 492 milijonov državljanov.

Parlament je dejavno udeležen pri pripravi zakonodaje, ki vpliva na vsakodnevno življenje državljanov Evropske unije, kot je na primer zakonodaja o varstvu okolja, pravicah potrošnikov, enakih možnostih, prometu in prostem pretoku delavcev, kapitala, storitev in blaga. Parlament je skupaj s Svetom pristojen tudi za letni proračun Evropske unije.

Sodelovanje predsedujoče države z Evropskim parlamentom

Ena od pomembnih nalog predsedstva je predstavljanje Sveta EU v odnosu do drugih institucij Evropske unije, vključno z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom.

Predsedujoča država ob začetku predsedovanja Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predstavi program predsedovanja, ob koncu šestmesečnega obdobja pa Evropskemu parlamentu predloži poročilo o poteku predsedovanja.

Predstavniki predsedujoče države o tekočem delu v Svetu poročajo odborom Evropskega parlamenta, sodelujejo tudi v razpravah na plenarnih zasedanjih parlamenta v Strasbourgu in odgovarjajo na vprašanja evropskih poslancev.

Eden od najpomembnejših vidikov sodelovanja predsedujoče države z Evropskim parlamentom je zakonodajni postopek soodločanja, v katerem Svet EU in Evropski parlament skupaj sprejemata zakonodajne akte EU.

Uradna spletna stran Evropskega parlamenta zunanja povezava

zunanja povezava  na vrh

 

Evropska komisija

Evropska komisija zastopa in podpira interese EU kot celote in je pri svojem delu neodvisna od vlad držav članic. Ima izključno pravico, da pripravlja predloge za novo evropsko zakonodajo in jih nato predloži v sprejetje Evropskemu parlamentu in Svetu. Skrbi za pravilno izvajanje zakonodaje EU in nadzoruje porabo sredstev EU. Proti kršilcem evropske zakonodaje lahko ukrepa s tem, da proti njim predlaga začetek postopka pred Sodiščem Evropskih skupnosti. Komisija tudi zastopa Evropsko unijo pri mednarodnih organizacijah in v pogajanjih s tretjimi državami.

Komisijo sestavlja 27 komisark in komisarjev zunanja povezava – po eden iz vsake države članice EU.

Komisarjem oz. komisarkam pri delu pomaga približno 24.000 stalno zaposlenih uslužbencev ter omejeno število začasnega in pomožnega osebja. Komisija je razdeljena na generalne direktorate zunanja povezava, ki so pristojni za različna področja delovanja oz. politike Evropske unije.

Člani Komisije so zavezani delovati v interesu Unije kot celote in od nacionalnih vlad ne smejo prejemati navodil.

Uradna spletna stran Evropske komisije zunanja povezava

zunanja povezava  na vrh

 

Svet Evropske unije

Svet Evropske unije je osrednji organ političnega odločanja v Evropski uniji.

V okviru Sveta Evropske unije se sestajajo ministri držav članic. Glede na zadeve, ki so na dnevnem redu, lahko vsako državo predstavlja minister, odgovoren za posamezno področje.

Svet se sestaja v devetih različnih sestavah:

 • Splošne zadeve in zunanji odnosi (GAERC)
 • Ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN)
 • Sodelovanje na področjih pravosodja in notranjih zadev (JHA)
 • Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov
 • Konkurenčnost
 • Promet, telekomunikacije in energija (TTE)
 • Kmetijstvo in ribištvo
 • Okolje
 • Izobraževanje, mladina in kultura

Vsaka država članica predseduje Svetu po šest mesecev, in sicer na podlagi sistema menjave.

Naloge Sveta so sprejemanje odločitev in usklajevanje.

 • Svet izvaja zakonodajna pooblastila, in sicer najpogosteje v postopku soodločanja z Evropskim parlamentom.
 • Svet zagotavlja usklajevanje splošnih gospodarskih politik držav članic.
 • Svet opredeljuje in izvaja skupno zunanjo in varnostno politiko na podlagi smernic, ki jih opredeli Evropski svet.
 • Svet v imenu Skupnosti in Unije sklepa mednarodne pogodbe med Skupnostmi oz. Unijo in eno ali več državami ali mednarodnimi organizacijami.
 • Svet zagotavlja usklajevanje dejavnosti držav članic in sprejema ukrepe na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.
 • Svet in Evropski parlament skupaj sestavljata proračunski organ, ki sprejema proračun Skupnosti.

Uradna spletna stran Sveta EU zunanja povezava

zunanja povezava  na vrh

 

Evropski svet

Evropski svet združuje voditelje držav ali vlad Evropske unije in predsednika Komisije. Določa splošne politične smernice Evropske unije. Sestaja se do štirikrat letno.

Ker sklepi, sprejeti na zasedanjih Evropskega sveta, določajo splošne politične smernice Evropske unije, so ti sklepi temelj sprememb v Uniji. Čeprav je Evropski svet najpomembnejši organ Evropske unije, pa formalno ni ena od institucij Evropske unije.

Zasedanja Evropskega sveta običajno potekajo v stavbi Justus Lipsius v Bruslju.

Uradna spletna stran Evropskega sveta zunanja povezava

zunanja povezava  na vrh

 

Sodišče Evropskih skupnosti

Sodišče Evropskih skupnosti je sodni organ Skupnosti, sestavljajo pa ga tri sodišča: Sodišče, Sodišče prve stopnje in Sodišče za uslužbence. Njihovi glavni nalogi sta nadzor nad zakonitostjo aktov Skupnosti ter zagotavljanje enotne razlage in uporabe prava Skupnosti. Sodišče pri svojem delu sodeluje s sodišči držav članic, ki se nanj lahko oz. včasih morajo obrniti s predlogom za razlago določenega vidika prava Skupnosti, ki ga morajo uporabiti pri svojem nacionalnem postopku. Nacionalno sodišče nato ta razlaga zavezuje, zavezujoča pa postane tudi za druga nacionalna sodišča, ki bi odločala o enakem vprašanju. Ta postopek se imenuje »postopek predhodnega odločanja«. Na podlagi različnih vrst tožb (tožba zaradi neizpolnitve obveznosti, ničnostna tožba, tožba zaradi nedelovanja) Sodišče tudi nadzoruje, da države članice in institucije EU izpolnjujejo obveznosti, ki jih imajo na podlagi prava Skupnosti, ter zakonitost aktov institucij.

Sodišče Evropskih skupnosti ima sedež v Luksemburgu. Sestavlja ga 27 sodnikov, po eden iz vsake države članice, in osem generalnih pravobranilcev, ki svoje pravno mnenje o zadevi predložijo v obliki »sklepnih predlogov«. Njihovo število se lahko na predlog Sodišča poveča s soglasno odločitvijo Sveta EU. Sodišče prve stopnje sestavlja sedemindvajset, Sodišče za uslužbence pa sedem sodnikov.

Sodnike in generalne pravobranilce v medsebojnem soglasju imenujejo vlade držav članic za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani so med pravniki, katerih neodvisnost je nedvomna in ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje na najvišje sodniške položaje v svojih državah ali so priznani pravniki.

Na Sodišču Evropskih skupnosti postopki potekajo v jeziku, ki se uporablja v tožbi, oz. v jeziku postopka nacionalnega sodišča, delovni jezik Sodišča Evropskih skupnosti pa je francoščina.

Uradna spletna stran Sodišča Evropskih Skupnosti zunanja povezava

zunanja povezava  na vrh

 

Evropsko računsko sodišče

Naloga Evropskega računskega sodišča je neodvisno revidiranje zbiranja in porabe sredstev Evropske unije, ob tem pa tudi presojanje, kako institucije EU to delo opravljajo. Sodišče pregleduje, ali so finančne transakcije pravilno zapisane, zakonito in pravilno izvedene in ali njihovo upravljanje zagotavlja gospodarnost, uspešnost in učinkovitost.

Sodišče predstavi izsledke svojega dela z objavo poročil. S svojim delom skuša prispevati k izboljševanju finančnega poslovodenja sredstev Evropske unije na vseh ravneh in državljanom EU zagotoviti, da bodo sredstva Evropske unije čim smotrneje porabljena.

Uradna spletna stran Evropskega računskega sodišča zunanja povezava

  na vrh

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007