Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

02.04.2008

Minister Bajuk: »Vlaganje v človeški kapital je ključnega pomena za konkurenčnost EU«

Ministrstvo za finance RS, v sodelovanju z institucijo Bruegel in Regionalno ustanovo Center za razvoj financ, danes organizira konferenco z naslovom »Kakovost terciarnega izobraževanja v luči ekonomske politike«. Minister za finance dr. Andrej Bajuk je v uvodnem nagovoru udeležencem poudaril: »Dva glavna razloga sta nas spodbudila k organizaciji te konference. Prvi razlog je v tem, da je vlaganje v človeški kapital ena ključnih prednostnih nalog slovenskega predsedstva, drugi temelji na tem, da sta globalizacija in staranje prebivalstva ključna izziva vzdržnosti javnih financ.«

Minister je poudaril, da se je z izzivi globalizacije in staranja prebivalstva mogoče soočiti s strategijo, ki vključuje rast produktivnosti in zaposlenosti, ta pa terja izboljšanje kakovosti izobraževanja. Vlaganje v človeške vire je tudi ključni dejavnik rasti, strukturnega prilagajanja in socialne vključenosti. Tema konference je obenem odziv na letni pregled napredka strukturnih reform v državah članicah EU v letu 2007, ki je pokazal, da je ravno v področje razvoja človeških virov potrebno v prihodnje vložiti največ naporov. Strategija EU za povečanje vlaganj v človeške vire bi morala obsegati celoten izobraževalni sistem in delovati preko perspektive življenjskega cikla. Znotraj te strategije igra posebno vlogo terciarno izobraževanje, ker je ključni element inovacij.

Minister je poudaril, da lahko konferenca z vidika kakovosti javnih financ poda odgovore na sledeča tri vprašanja povezana s kakovostjo izobraževanja in še posebej terciarnega izobraževanja:

  • prispevek izobraževanja k vztrajanju delovne sile na trgu dela,
  • vpliv kakovosti izobraževanja na javnofinančne prihodke preko povečane produktivnosti in zmanjšanja socialnih transferov in
  • kako izboljšati učinkovitost in uspešnost izdatkov za terciarno izobraževanje.

Minister Bajuk je izpostavil tudi pomen konference z vidika možnosti identifikacije dodatnih načinov sodelovanja na EU ravni in dodal: »Konferenca je zato dobra priložnost za pregled pogojev terciarnega izobraževanja v EU in njegovega prispevka k rasti in makroekonomskim rezultatom, za razpravo in izmenjavo mnenj glede izboljšanja standardov terciarnega izobraževanja in načinov, kako lahko EU dopolni nacionalne ukrepe.«

Države članice EU v primerjavi z ZDA vlagajo bistveno manjši delež sredstev v BDP v človeške vire. ZDA namreč v izobraževanje vlagajo 7% BDP, medtem ko EU države v povprečju vlagajo okrog 5,5% BDP. Razlika pa je še večja pri izdatkih za terciarno izobraževanje, in sicer ZDA namenijo 3% BDP, medtem ko EU države namenijo v povprečju samo 1,4% BDP. Glede na to, da so se države članice EU v okviru Lizbonske strategije za rast in delovna mesta zavezale k povečanju vlaganj v raziskave in razvoj in sicer na 3% BDP, bi bilo potrebno določiti povezanost tega cilja z potrebami vlaganj v terciarno izobraževanje.

Minister je ob koncu svojega nagovora poudaril: »Na EU ravni na področju raziskav in izobraževanja poteka več iniciativ, kot so Bolonjski proces in programi izmenjav (npr. Erazmus), vendar je možno doseči napredek s povečanjem mobilnosti študentov, profesorjev in raziskovalcev in z merjenjem uspešnosti univerz. Ideja o merjenju uspešnosti univerz, v kontekstu Lizbonske strategije, je bila podana tudi s strani finančnih ministrov držav članic EU na nedavnem spomladanskem zasedanju Evropskega sveta.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 04.04.2008