Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

04.04.2008

Izjave ministrov in guvernerjev o trenutnih pretresih na mednarodnih finančnih trgih in ustreznih odzivih nanje

Ministri in guvernerji so obravnavali trenutne pretrese na mednarodnih finančnih trgih in ustrezne odzive nanje.

Zaradi pretresov, ki na finančnih trgih trajajo od avgusta prejšnjega leta, se pojavljajo tveganja negativnega vpliva na realno ekonomijo. Napetosti na medbančnih trgih so se od konca februarja spet povečale in centralne banke so takoj ukrepale, da bi zagotovile potrebno likvidnost.

Kot odgovor na slabosti, ki jih je razkril finančni pretres, so se Ecofin ministri v oktobru 2007 dogovorili o celovitem časovnem načrtu ukrepov za okrepitev odpornosti našega finančnega sistema. Časovni načrt ima štiri glavne cilje: izboljšati preglednost za vlagatelje, trge in regulatorje; izboljšati standarde vrednotenja; okrepiti pravila varnega in skrbnega poslovanja in upravljanje tveganj na  finančnem področju;  izboljšati delovanje trga, vključno z vlogo agencij za ocenjevanje bonitet. Uresničevanje tega časovnega načrta dobro napreduje.

Kratkoročno,

  • za povečanje preglednosti in povrnitev zaupanja so ministri in guvernerji pozvali finančne ustanove, da v celoti in pravočasno razkrijejo bilančna in zunajbilančna tveganja in izgube, ter guvernerje, naj ta proces ustrezno vodijo. Odbor evropskih bančnih nadzornikov je pregledal prakse razkrivanja med evropskimi bankami glede na dejavnosti sekuritizacije in strukturiranih produktov. Ker je pregled odkril neenotnost v teh praksah, so bančne nadzornike povabili k intenzivnemu delu na teh vprašanjih, in še posebej, da do druge polovice leta 2008 obravnavajo dodatne smernice.

Nadalje, na zahtevo Evropske komisije evropska bančna in sekuritizacijska industrija obravnava številne predloge za večjo preglednost strukturiranih kreditnih trgov, kar bi moralo biti končano do junija 2008. Regulatorji in nadzorniki bodo takrat ocenili rezultat in ga dopolnili z dodatnimi regulacijskimi ukrepi, če ta ne bo zadosten.

  • Za izboljšanje standardov vrednotenja ministri in guvernerji pozivajo nadzornike in pristojne za pripravo računovodskih standardov, da zagotovijo ustrezno delovanje okvira finančnega poročanja z jasnimi smernicami vrednotenja, ki ga je možno dosledno uporabljati s strani različnih ustanov.
  • Za nadaljnjo krepitev obstoječega okvira skrbnosti in upravljanja s tveganji v finančnem sektorju bo Evropska komisija septembra 2008 predložila predlog spremembe Direktive o kapitalski ustreznosti, ki naj bi bila sprejeta do aprila 2009, kar je podprl tudi Evropski svet. Sprememba bo zlasti obravnavala sestavine skrbnega ravnanja v procesu sekuritizacije kot tudi režim velike izpostavljenosti in hibridne kapitalske instrumente. Upoštevala bo tudi delo, ki poteka v Baselskem odboru za bančni nadzor o upravljanju likvidnostnih bančnih tveganj, ki bo objavljeno julija 2008.
  • Glede delovanja trga so agencije za ocenjevanje bonitete napovedale samoregulacijske ukrepe za okrepitev integritete procesa ocenjevanja bonitete, za zagotovljanje neodvisnosti tega procesa, povečanje preglednosti glede tveganj povezanih z metodami ocenjevanja in izboljšanje splošnega razumevanja trga o ocenah bonitet. Ministri in guvernerji pozivajo industrijo, da čim prej predstavi časovni načrt pobud industrije. Pred poletjem 2008 bo ECOFIN razpravljal o oceni Komisije o vlogi agencij za ocenjevanje bonitete v strukturiranih financah in v procesu ocenjevanja kompleksnih finančnih produktov, ob upoštevanju mednarodnega dogajanja. V primeru, da se rešitve, ki jih predlaga trg izkažejo za neustrezne, smo pripravljeni preučiti možnost regulacije.

Odgovor EU na pretres je dosleden in usklajen s pobudami obravnavanimi v mednarodnih forumih, zlasti v Forumu finančne stabilnosti, Mednarodnega denarnega sklada in organov za določanje mednarodnih standardov.

Ministri in guvernerji bodo še naprej podrobno spremljali gospodarska in finančna gibanja in pozivali k celovitemu in pravočasnemu izvajanju časovnega načrta ukrepov, vezanih na finančni pretres.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 04.04.2008