Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

13.06.2008

Državni sekretar Ministrstva za pravosodje Robert Marolt in državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve mag. Zvonko Zinrajh na srečanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve držav članic skupine G 8 o boju proti terorizmu in kriminalu

© Hirofumi Takeuchi

Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Robert Marolt in državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Zvonko Zinrajh sta se med 11. in 13. junijem 2008 v Tokiu udeležila srečanja ministrov za pravosodje in notranje zadeve držav članic skupine G 8. Državna sekretarja sta se ministrskega srečanja udeležila kot predstavnika države, ki predseduje Svetu EU za pravosodje in notranje zadeve. Japonsko sta predstavljala japonski državni minister in predsednik Komisije za državno varnost Shinya Izumi in minister za pravosodje Kunio Hatoyama. Državni sekretar mag. Zinrajh je povedal, da je slovensko predsedstvo imelo priložnost prispevati k razpravi visokih predstavnikov držav skupine G 8 o boju proti terorizmu in različnim oblikam kriminala. Poudaril je še, da se je v boju proti terorizmu treba osredotočiti na zaščito kritične infrastrukture in preventivno delovanje, zato je zelo pomembno preprečevanje radikalizacije in novačenja za terorizem.

Srečanje se je začelo z obravnavo boja proti terorizmu, ki je izziv za države G 8 in EU. Sogovorniki so se strinjali, da se je nanj mogoče ustrezno odzvati le s sodelovanjem vseh držav. V imenu predsedstva Sveta EU je državni sekretar Marolt predstavil nekatera prizadevanja in dosežke iz zadnjega obdobja na tem področju v okviru EU. Okvirni sklep o boju proti terorizmu iz leta 2002 je določil usklajeno definicijo terorističnih kaznivih dejanj in sankcije, ki morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Med slovenskim predsedovanjem Svetu EU je bilo doseženo soglasje glede predlaganih dopolnitev okvirnega sklepa. EU tako odgovarja zlasti na spodbujanje k terorizmu z uporabo interneta. Predlog inkriminira javno spodbujanje k storitvi terorističnega kaznivega dejanja, novačenje in usposabljanje za teroristična dejanja. "S takšnim predlogom zakonodajnega akta se je EU ustrezno odzvala na ugotovljene nove oblike delovanja terorističnih struktur v svetu. Ob tem pa je vse bolj pomembno, da zagotovimo učinkovito sodelovanje tudi na širšem mednarodnem področju, saj je le tako mogoče pričakovati, da bo boj proti terorizmu v njegovih pojavnih oblikah na globalni ravni uspešen," je dejal državni sekretar Marolt.

Terorizem ostaja ena osnovnih varnostnih groženj, ki ogroža temelje, varnost in svobodo EU. Za zagotavljanje učinkovitega boja proti terorizmu v EU sta bila sprejeta strategija boja proti terorizmu in njen revidirani akcijski načrt, ki v obliki štiristebrnega modela poskušata identificirati pristojne organe EU in jih pooblastiti za izvajanje nalog preprečevanja terorizma. Preprečevanje je opredeljeno kot odvračanje ljudi od terorizma in kot odstranjevanje dejavnikov, pomembnih za nastanek razmer, ki spodbujajo terorizem, zaščita pa kot zmanjševanje ranljivosti pred napadi in izboljšanje varnosti meja, prometa in kritične infrastrukture.

S terorizmom in drugimi oblikami kriminalitete so povezane tudi t.i. tatvine identitete, o čemer so ministri razpravljali v nadaljevanju srečanja. Državni sekretar mag. Zinrajh je poudaril, da je na tem področju glede na obstoječe informacije in ocene tveganj treba nadaljevati z intenzivnim usposabljanjem policistov in drugih za prepoznavanje ponarejenih in prenarejenih dokumentov z uporabo ustrezne opreme za njihovo odkrivanje in preverjanje biometričnih podatkov. Za preprečevanje ponarejanja dokumentov si je treba prizadevati za čim širšo uporabo potovalnih dokumentov, ki vsebujejo biometrične podatke, in ustrezno standardizacijo biometričnih podatkov. Veliko dodano vrednost k boju zoper krajo identitete vidi slovensko predsedstvo v možni izmenjavi podatkov o DNK, kar bo omogočil prenos Prümske pogodbe v evropski pravni red.

Mednarodna nezakonita trgovina s prepovedanimi drogami ostaja glavna težava mednarodne skupnosti. Kljub velikim naporom, da bi zmanjšali nezakonito proizvodnjo in trgovino s prepovedanimi drogami, so te še vedno na voljo na nezakonitem trgu. EU ima v boju proti prepovedanim drogam na mednarodni ravni aktivno vlogo, največji napredek pa je dosegla pri policijskem in pravosodnem sodelovanju. Posledica tega je učinkovitejše delovanje organov pregona, pri čemer imata osrednjo vlogo Europol in Eurojust. Pri zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog je EU določila tudi številne ukrepe, med drugim izboljšanje sodelovanja med organi pregona, razvoj skupnih projektov in strategij, ukrepe za boj proti preusmerjanju predhodnih sestavin za prepovedane droge ter ukrepe za boj proti pranju denarja.

Ministri so razpravljali tudi o povezovanju v boju proti mednarodnim oblikam organizirane kriminalitete. Državni sekretar mag. Zinrajh je poudaril, da je tesnejše sodelovanje med organi kazenskega pregona pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj eden izmed načinov zagotavljanja varnosti državljanov. S prenosom določb Prümske pogodbe v evropski pravni red, z izvajanjem Okvirnega sklepa o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic EU ter s spremenjeno pravno podlago za delovanje Europola je bil med slovenskim predsedovanjem dosežen velik napredek, ki bo omogočal hitro in kakovostno izmenjavo informacij in podatkov. Tudi nadaljevanje projekta schengenskega informacijskega sistema druge generacije bo pomenilo velik napredek, saj bodo v podatkovne baze vključeni biometrični podatki, ki bodo omogočali boljše delovanje na zunanjih mejah in v prostoru EU. Pomembna za učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu sta tudi izdelava ocen tveganj ter širjenje dobrih praks in izkušenj na sosednje regije.

V razpravi o ustvarjanju boljših možnosti za operativno delovanje je državni sekretar mag. Zinrajh izpostavil, da je vzajemna pomoč pri zagotavljanju vseh razpoložljivih sredstev za boj proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu ključnega pomena. Razpoložljiva sredstva so namreč v državah EU in drugih razvitih državah omejena, zato je treba prihodnost razvojne pomoči videti tudi v javno-zasebnem partnerstvu.

Na srečanju so ministri obravnavali tudi trenutno stanje v boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, zlasti otroškemu spolnemu turizmu, ki označuje kazniva dejanja oseb, ki imajo v tujini spolne odnose z otroki. Do spolnih zlorab otrok prihaja v različnih oblikah, npr. kot prisilna prostitucija ali zloraba zaupanja ter prikazovanje, izdelava in posest pornografskega gradiva. Prav tako je zaskrbljujoč vedno pogostejše pojavljanje otroške pornografije na internetu. To izredno pereče vprašanje v Evropi urejajo različni instrumenti in programi, kot so Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem, Okvirni sklep Sveta o položaju žrtev v kazenskem postopku, Okvirni sklep Sveta o boju proti trgovanju z ljudmi in Okvirni sklep Sveta o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji, ki ga je natančneje predstavil državni sekretar Marolt. Pri tem je opozoril zlasti na zaskrbljujočo rast kaznivega dejanja t.i. dvorjenja (angl. grooming), tj. uporabe interneta za sleparsko napeljevanje otrok z namenom njihove zlorabe. "EU je predana boju proti vsem oblikam izkoriščanja otrok. In ker želimo ta pojav preprečiti, sodelujemo tudi pri aktivnostih, ki se izvajajo znotraj drugih mednarodnih organizacij," je dejal državni sekretar Marolt.

Ob koncu zasedanja so ministri poleg končne deklaracije srečanja potrdili še poročilo dela skupine Rim/Lyon, ki je glavni forum za sodelovanje med državami G 8 na področju obrambe pred terorizmom in boja proti organiziranemu kriminalu. Skupina v okviru G 8 oblikuje skupna stališča, ki se uporabljajo v drugih mednarodnih forumih, v njeni sestavi pa deluje tudi več specializiranih priložnostnih podskupin, ki sodelujejo pri pripravi ministrskih srečanj.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 13.06.2008