Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Junij

17.06.2008

Razprava o notranjem energetskem trgu: izjava državnega sekretarja za evropske zadeve Janeza Lenarčiča v imenu Sveta EU


Spoštovani predsednik Evropskega parlamenta,
cenjene poslanke in poslanci!

Energetska vprašanja so bila v času slovenskega predsedovanja visoko na dnevnem redu, saj so zanesljivost oskrbe, delovanje energetskih trgov in trajnostno ravnanje z okoljem zadeve, ki so strateškega pomena za EU in njene državljane. Vse bolj postaja jasno tudi, da je energetika področje, ki mora ponuditi nova znanja in nove storitve, če želimo, da bo evropsko gospodarstvo v svetu še naprej konkurenčno.

Pred več kakor letom dni so se predsedniki vlad in držav zavezali k trajnostnim ciljem in krepitvi učinkovitih energetskih trgov. Tudi Evropski parlament je podprl zastavljene cilje in oblikoval predloge, ki jih je Svet z zanimanjem preučil.

Tretji sveženj za trg z zemeljskim plinom in električno energijo je bil za slovensko predsedstvo zelo pomemben zakonodajni dosje. Njegov glavni namen je nadaljevati proces liberalizacije energetskih trgov ter povečati njihovo učinkovitost in preglednost. V skladu s predlogom Komisije je Svet pri preučevanju tega dosjeja vseh pet zakonodajnih predlogov obravnaval kot en celovit sveženj in zato smiselno ohranil enake rešitve za dokumente v zvezi s trgom za elektriko in zemeljskim plinom.

Slovensko predsedstvo je na zasedanju Sveta EU za energijo dne 6. junija doseglo široko podporo ključnim elementom svežnja petih zakonodajnih predlogov. Najpomembnejši element tega širokega soglasja je vsekakor tretja opcija organiziranosti energetskih podjetij. Ob tem sta bila hkrati sprejeta tudi prvotna predloga Komisije, ki opredeljujeta bodisi popolno lastniško ločevanje bodisi neodvisnega operaterja, države članice pa so soglašale tudi s tretjo opcijo, ki omogoča vzpostavitev neodvisnega upravljavca prenosnega omrežja.

Dovolite mi, da v kratkem povzamem pomembnejše in morda tudi najobčutljivejše točke tega dogovora, ki jih boste obravnavali tudi v tem visokem zboru.

Opcijo neodvisnega upravljavca prenosnega omrežja bodo lahko uporabile države, v katerih bo prenosno omrežje ob začetku veljavnosti nove direktive spadalo v vertikalno integrirano podjetje. Uporabi se lahko tako za sektor zemeljskega plina kakor tudi elektrike. Ta opcija dopušča družbam, da zadržijo lastništvo prenosnega omrežja pod pogojem, da z njim upravlja neodvisni upravljavec.

Za organiziranost prenosnega sistema in operaterja sistema je v okviru vertikalno integriranega podjetja postavljena vrsta zahtev, ki opredeljujejo neodvisnost sistemskega operaterja, uravnoteženo in nepristransko upravljanje, varnost izvajanja potrebnih investicij in tudi zaščito interesov vertikalno integriranega podjetja samega. S tem bo zagotovljeno naslednje:

  • neodvisnost upravljavca, vodstva in nadzornih organov,
  • izogibanje konfliktu interesov,
  • pošten in nediskriminatoren dostop do omrežja,
  • pravično spodbujanje naložb tudi za mednarodno povezovanje,
  • neodvisen dostop do sredstev in virov za delo upravljavcev prenosnih omrežij ter
  • dodatne pristojnosti nacionalnih regulatorjev v zvezi z neodvisnimi upravljavci prenosnih omrežij.

Drugi element soglasja, doseženega v Svetu, zadeva naložbe tretjih držav v EU. Svet meni, da bi moralo besedilo zagotoviti takšno obravnavo nadzora tretjih držav nad omrežji, ki ne bo protekcionistično. Hkrati mora biti dano jamstvo, da bodo družbe tretjih držav spoštovale enaka pravila, kakor veljajo za podjetja Evropske unije. Ob tem je treba upoštevati interese tretjih držav in njihovih podjetij, ki si želijo dobrih partnerskih odnosov z energetskimi podjetji v državah članicah. Poleg tega pa bo treba analizirati  tudi vrsto že začetih energetskih naložb na obeh straneh.

Zelo pomembno področje so tudi naložbe in načrtovanje razvoja omrežij, zlasti izdelava desetletnega načrta EU za razvoj omrežja. Zagotovljen je dosleden in učinkovit pristop na vseh ravneh, predvsem kar zadeva upravljavce prenosnih omrežij, v odprtem in preglednem posvetovalnem procesu pa tudi vse pomembne akterje in Agencijo.

V zvezi z Agencijo za sodelovanje regulatorjev predsedstvo ocenjuje, da smo uspeli oblikovati resnično neodvisno agencijo z učinkovitim vodenjem. Njene naloge se osredotočajo na področja mednarodnega in regijskega sodelovanja, predvsem pa bo reševala problematiko čezmejnih povezav.

Še en pomemben element dogovora zadeva javno lastništvo, obravnavo čezmejnih primerov, okrepljeno regionalno sodelovanje, delovanje trga in varstvo potrošnikov ter smernice, ki naj bi jih sprejeli odbori Komisije v postopkih komitologije.

V teh nekaj točkah sem vam želel predstaviti kratek pregled glavnih elementov soglasja Sveta. Prepričan sem, da je kompromisno besedilo dobra podlaga tudi za naslednji predsedujoči trio in za sodelovanje s tem visokim zborom.

Hvala za vašo pozornost.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 17.06.2008