Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

24.06.2008

Minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve dr. Andrej Bajuk: »Slovensko predsedstvo je uspešno opravilo svoje delo«

Minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve dr. Andrej Bajuk je danes v Bruslju Odboru Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) predstavil dosežke slovenskega predsedovanja na področju dela Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) in izpostavil, da so gospodarske razmere bistveno vplivale na delo slovenskega predsedstva.

Uvodoma je minister Bajuk postavil slovensko predsedovanje v okvir gospodarskih razmer, kajti gospodarstvo držav članic EU in evrsko območje se soočata s tveganji, ki vključujejo negativen vpliv finančnega pretresa, inflacijske pritiske, ki so v največji meri posledica visokih cen hrane in nafte in protekcionističnih ukrepov, ki vplivajo na svetovno trgovino. Ob tem pa je poudaril: »Stabilnost, ki jo zagotavlja ekonomska in monetarna unija, zdrav javnofinančni položaj, izboljšano finančno stanje gospodinjstev in podjetij ter nadaljevanje zastavljenih strukturnih reform so prispevali k povečani odpornosti EU gospodarstev in to nas postavlja v dober položaj za spopadanje z izzivi, ki so pred nami.«

Ob koncu šestmesečnega slovenskega predsedovanja Svetu EU je članom ECON predstavil napredek, ki je bil dosežen na glavnih temah s področja dela ECOFIN med slovenskim predsedovanjem, in sicer na področju usklajevanja ekonomskih politik, finančnih storitev, obdavčitve in mednarodnih vprašanj, nato pa je odgovarjal na vprašanja poslancev.

Slovensko predsedstvo je namenilo največ pozornosti nadaljnji integraciji trga finančnih storitev. Minister Bajuk je posebej poudaril pomemben napredek, ki je bil dosežen pri izvajanju treh načrtov dela, in sicer: pri načrtu dela glede odzivov na sedanja dogajanja na finančnih trgih, načrtu dela za izboljšanje nadzora v finančnem sistemu in načrtu dela za zagotavljanje finančne stabilnosti v EU ter kriznega upravljanja. »Glede načrta dela za zagotavljanje finančne stabilnosti v EU smo se med našim predsedovanjem dogovorili o memorandumu o sodelovanju med finančnimi nadzornimi organi, centralnimi bankami in finančnimi ministrstvi držav članic EU glede čezmejne finančne stabilnosti, ki ga je podpisalo vseh 113 institucij in začel veljati 1. junija 2008. Memorandum določa postopke in  praktične smernice delovanja vseh vpletenih strani v kriznih razmerah in pripravah nanje. Naredili smo tudi pomembne korake glede finančnega nadzora v EU s sprejetjem petih ciljev za povečanje odgovornosti finančnih nadzornikov, in sicer: krepitev EU-mandata nacionalnih nadzornikov, krepitev delovanja nadzornih odborov na ravni Unije, sodelovanje nadzornikov v okviru kolegijev nadzornikov za posamezne čezmejne finančne skupine, sporazumeli smo se tudi o pospešitvi dela na konvergenci regulatornega in finančnega poročanja in zavezali k nadaljevanju dela pri delitvi bremen pri čezmejnih finančnih krizah. Dosežen je bil tudi pomemben napredek pri izvajanju štirih glavnih ciljev načrta dela glede odzivov na finančni pretres: okrepitve preglednosti, izboljšanja standardov vrednotenja, krepitve obstoječega okvira skrbnosti ter delovanja trga, vključno z delom bonitetnih agencij.« Minister Bajuk je poudaril tudi uspešno delo pri predlogu direktive solventnost II, ki bo spremenila način delovanja zavarovalnic in pozavarovalnic ter posodobila določila glede njihove kapitalske ustreznosti. »Z zadovoljstvom ugotavljam, da smo na skoraj vseh področjih našli sprejemljive rešitve in da je ostalo nerešenih manjše število od 313 členov direktive, dve glavni vprašanji sta nadzor skrbnega poslovanja zavarovalniških skupin in predloga Evropske komisije za inovativno ureditev čezmejne pomoči skupin. Predsedstvo je več zamisli za rešitev teh dveh problemov vključilo v svoj kompromisni predlog.«

Glede usklajevanja ekonomske politike je minister izpostavil uspešen zagon drugega triletnega cikla strategije za rast in delovna mesta in sprejetje širših smernic ekonomskih politik za obdobje 2008–2010 ter dodal: »Slovensko predsedstvo je zagotovilo gladek postopek sprejema Slovaške v evrsko območje in tako bo ECOFIN 8. julija sprejel še potrebne pravne podlage. Ob 10. obletnici Evropske centralne banke in ekonomske in monetarne unije smo opravili prvo izmenjavo stališč. Na zasedanjih ECOFIN smo razpravljali o najboljših praksah za izboljšanje kakovosti in zdržnosti javnih financ z namenom oblikovati učinkovitejše in zdržne  socialne sisteme v EU. Posebno pozornost smo namenili visokim cenam hrane in nafte ter določili več kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, o katerih smo poročali Evropskemu svetu. Posebna pozornost ECOFIN je vseskozi veljala razmeram na finančnih trgih. ECOFIN je redno spremljal aktualna gibanja in analiziral vzroke zanje ter njihove posledice za makroekonomske agregate in finančni sektor v EU.«

Minister Bajuk je povedal, da si je slovensko predsedstvo zelo prizadevalo za napredek glede pri predlogu tehničnih dopolnitev direktive o DDV, predlogu glede obdavčitve zavarovalniških in finančnih storitev z DDV in predlogu direktive o splošnem režimu za trošarino. »Prednostno smo obravnavali tudi boj proti davčnim goljufijam in dejavno prispevali k pospešitvi priprav za razpravo o delovanju direktive o prihrankih ob upoštevanju nedavnih primerov davčnih goljufij in utaj.«

Sklenil je z mednarodnimi zadevami: »Med slovenskim predsedovanjem je bil dosežen sporazum o skupnem stališču EU o kvotah in glasovalnih pravicah v Mednarodnem denarnem skladu (MDS) v okviru sprejete reforme MDS. S tem je bil storjen pomemben premik pri zastopanju dinamičnih gospodarstev, mnoga od njih so države z nastajajočimi trgi, kar je omogočilo revnejšim državam večjo težo pri vodenju te večstranske institucije.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.06.2008