Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

30.06.2008

Dosežki SVLR v okviru predsedovanja EU

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU dosegla pričakovanja in zastavljene cilje. Na strateški ravni nosi največjo težo napredek glede vprašanja prihodnosti kohezijske politike, kjer je Slovenija uspela spodbuditi poglobljeno razpravo, obenem pa pripravila konkretne sklepe in usmeritve za vnaprej, s čimer je začrtala smer nadaljnjih reform. Hkrati je bil dan velik poudarek partnerskemu pristopu, še posebej vlogi regij in ozemeljskemu sodelovanju in sicer tako v smislu njihovega prispevka k doseganju ciljev lizbonske strategije, kakor tudi v smislu krepitve institucionalnega sodelovanja regij, npr. v okviru evroregij.

Dejavnosti SVLR so bile usmerjene na tri ključne teme:

  • razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  • vmesni pregled lizbonske strategije z regionalnega vidika
  • ozemeljsko razsežnost.

Želja slovenskega predsedstva v zvezi s prihodnostjo kohezijske politike je bila spodbuditi bolj poglobljeno in predvsem bolj konkretno razpravo, saj je bila dotedanja razprava usmerjena predvsem v globalna vprašanja pomena kohezijske politike. Da bi dosegli ta cilj, je slovensko predsedstvo organiziralo v Mariboru konferenco o prihodnosti kohezijske politike, katere osnovna značilnost je bila prvič, da je združila prav vse ključne akterje kohezijske politike (od Evropskega parlamenta do socialnih partnerjev, NVO ter regionalnih združenj) in drugič, da so navkljub kompleksni problematiki vsi akterji dejansko izrazili svoja stališča.

Prav ti dejstvi sta dodatno povečali težo zaključkov predsedstva, še posebej pa je k temu prispevala njihova obravnava na delovni skupini Sveta. Ključna sporočila slovenskega predsedstva na tem področju so naslednja: kohezijska politika, katere osnovni cilj je zmanjševanje razvojnih razlik in krepitev konkurenčnosti, ostaja eden ključnih stebrov Evropske unije z univerzalno podporo tako njeni strateški usmerjenosti kot njeni strukturi, nekaj očitkov je povezanih le z določenimi specifičnimi vidiki. Za prednost kohezijske politike velja, da omogoča potrebno prožnost za izvajanje razvojnih politik skladno s potrebami posamezne regije in države članice, torej skladno z načelom subsidiarnosti. Konferenca pa je dala tudi sporočilo, da je potrebno izvedbene mehanizme kohezijske politike prenoviti. Predlogi na podlagi zaključkov konference se bodo obravnavali v nadaljnjih korakih. Tako je Evropska komisija 24. junija 2008 izdala Peto poročilo o napredku na področju gospodarske in socialne kohezije - Rastoče regije, rastoča Evropa. Poročilo predstavlja dober povzetek dosedanje razprave, vključno z upoštevanjem zaključkov konference o prihodnosti kohezijske politike v Mariboru. Zelo pozitivna je ugotovitev, da konvergenca med regijami v zadnjih letih ostaja močna, medtem ko je v središču kohezijske politike konkurenčnost.

SVLR je v programu predsedovanja posebno pozornost posvetila vlogi regij in lokalnih skupnosti, zato je bilo vzpostavljeno tudi tesno sodelovanje z Odborom regij. Veliko pozornost je pritegnila konferenca Teritorialni dialog 2008, ki je letos potekala že tretjič. Ključno sporočilo konference, ki je del sklepov predsedstva (dok. 7652/08) na Evropskem svetu v Bruslju, 13. in 14. marec 2008, je bilo, da »regije predstavljajo ključne akterje izvajanja lizbonske strategije, zato je njihov doprinos in stališča potrebno v celoti upoštevati v vseh fazah priprave in izvajanja ukrepov«.

V sodelovanju z Odborom regij so bili organizirani tudi ustanovni sestanek ekspertne skupine za evropsko združenje za teritorialni razvoj (EGTC) in kasneje tudi interinstitucionalna konferenca v Bruslju z isto tematiko, kjer je Slovenija utrdila svojo vlogo pomembnega in zanesljivega partnerja na področju regionalnega in ozemeljskega sodelovanja. Sestanek komisije RELEX za mednarodne odnose je bil posvečen narodnim manjšinam v državah Zahodnega Balkana in priložnost za transnacionalno sodelovanje regionalnih in lokalnih oblasti z lokalnimi in regionalnimi oblastmi Zahodnega Balkana. Program sodelovanja z Odborom regij je sklenila konferenca komisije COTER za teritorialno kohezijo, ki je bila namenjena razpravi o pomenu velikih prometnih infrastrukturnih projektov za regionalni razvoj.

SVLR ima vlogo organa upravljanja na področju kohezijske politike in je zato tudi odgovorno za uspešno izvajanje posameznih politik, ki jih sofinancirajo evropska sredstva. V tem kontekstu je bila organizirana evropska konferenca o možnostih vključevanja mladih na trg dela in o vlogi Evropskega socialnega sklada. Posebnost konference je bila, da so bili močno zastopani predstavniki mladih, ki so tudi aktivno sodelovali v razpravi in zastavljali neposredna vprašanja visokim gostom. Izrazili so občutek, da se pomembne odločitve pogosto sprejemajo brez njihove vključenosti, zato so to konferenco še toliko bolj pozdravili. Za lažje in učinkovitejše vključevanje mladih na trg dela postaja vrednota predvsem »biti zaposljiv«, torej biti konkurenčen, zanimiv in hitro prilagodljiv na trgu dela, kar pa lahko dosežemo le z nenehnim učenjem, izpopolnjevanjem ter pridobivanjem neformalnih kompetenc, znanj in veščin.

Pregled ključnih dejavnosti in dosežkov v času slovenskega predsedovanja Svetu EU kaže, da je Slovenija na področju kohezijske politike uspela bistveno pospešiti razpravo o strateških vprašanjih kohezijske politike, kot tudi implementacijo njenega najnovejšega instrumenta, ki ga predstavlja možnost oblikovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EGTC). Vse aktivnosti so bile izvedene v tesnem in aktivnem sodelovanju s partnerji in regijami, skladno s sloganom slovenskega predsedstva Si.nergija za Evropo. Jan Olbrycht, poslanec Evropskega parlamenta, je posebej izpostavil tudi politični pomen, da se je razprava o strateških vprašanjih na konkretni ravni odprla ravno v novi državi članici.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 01.07.2008