Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

19.05.2008

Napovednik: Zasedanje Sveta za izobraževanje, mladino in kulturo

21. maja bodo zasedali ministri za kulturo in avdiovizualno politiko, ki jim predseduje minister za kulturo dr. Vasko Simoniti. Pri avdiovizualnih zadevah bodo obravnavali predlog sklepov Sveta o evropskem pristopu k medijski pismenosti v digitalnem okolju, predlog sklepov Sveta o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok pri uporabi spleta in drugih komunikacijskih tehnologij in sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o ustvarjalnih vsebinah na spletu na enotnem trgu.

Pri kulturi bodo ministri obravnavali predlog sklepov Sveta o delovnem načrtu za kulturo 2008–2010. Predvideno je, da bo sprejet delovni načrt za naslednje obdobje, ki vsebuje prednostne naloge, kot so npr. izboljšanje razmer za mobilnost umetnikov in drugih, ki delujejo v kulturi, predstavitev dostopnosti do kulture s kulturno dediščino, digitalizacijo, kulturnim turizmom in večjo mobilnostjo umetniških zbirk, predstavitev in uresničevanje Unescove Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov … Namen delovnega načrta za kulturo 2008–2010 je ustvariti možnosti za okrepljeno sodelovanje v kulturi na evropski ravni z uporabo odprte metode usklajevanja, še posebej na navedenih prednostnih področjih.

Ministri bodo obravnavali tudi predlog sklepov Sveta o medkulturnih kompetencah. To je dokument, pripravljen med slovenskim predsedovanjem v skladu s prizadevanji, da se v evropskem letu medkulturnega dialoga nameni posebna pozornost izvajanju njegovih vsebin in predvsem skrbi, da bi v evropski politiki živele tudi po koncu leta. V predlogu sklepa so zato navedene pobude, ki prispevajo h krepitvi medkulturnih kompetenc v kulturi, izobraževanju, pri mladini in v avdiovizualni politiki in katerih cilj je krepitev in uveljavitev medkulturnih kompetenc s sodelovanjem posameznih področij.

22. maja 2008 bo Svetu predsedoval minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver. V dopoldanskem delu, ki je namenjen izobraževanju, bo osrednja tema razprava in sklepi Sveta o spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti s pomočjo izobraževanja in usposabljanja. Slovensko predsedstvo želi s sklepi Sveta, ki jih je predsedstvo pripravilo v sodelovanju z Evropsko komisijo in na podlagi aprilske konference o inovativnosti in ustvarjalnosti, poudariti predvsem nujnost korenitih sprememb v šolskem izobraževanju. Sklepi močno podpirajo težnje po večjem sodelovanju prav v vsesplošnem šolskem izobraževanju, ki do zdaj v Evropski uniji ni bilo v ospredju. Predvideno je, da bodo sprejeti sklepi Sveta in odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o razglasitvi leta 2009 za evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti.

Na zasedanju bodo predvidoma sprejeti tudi sklepi Sveta o izobraževanju odraslih, ki poudarjajo vsestranski pomen učenja odraslih za posameznika, družbo in gospodarstvo, in sklepov o večjezičnosti, ki so nastali na podlagi poročil in razprave na februarski konferenci o večjezičnosti. Glavni namen sklepov je dati Evropski komisiji pooblastilo in usmeritve za nadaljnje delo pri pripravi novega strateškega okvira za večjezičnost v izobraževanju.

V popoldanskem delu bodo ministri razpravljali o mladinski politiki. Glavni poudarek bo na resoluciji o mladih z manj priložnostmi, ki so vedno bolj pereč problem držav članic. Prav zato vsebina resolucije vabi države članice, da dopolnijo strateške dokumente ter da z razvojem mladinskih politik na državni ravni namenijo posebno skrb ukrepom, ki bi zagotovili mladim z manj priložnostmi večjo udeležbo v družbi. Že pred popoldanskim delom bo predsednik Sveta minister dr. Milan Zver o tej temi spregovoril tudi z mladimi.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 19.05.2008