Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

21.05.2008

Danes začetek zasedanja Sveta ministrov za izobraževanje, mladino in kulturo: Kultura je končno dosegla potrditev kot razvojni dejavnik

Ministri EU, pristojni za kulturo in avdiovizualno politiko, so se danes na prvem dnevu zasedanja Sveta ministrov za izobraževanje, mladino in kulturo pod vodstvom predsednika Sveta in slovenskega kulturnega ministra dr. Vaska Simonitija seznanili z ugotovitvijo, da je bil pri vključitvi kulture v lizbonsko strategijo med slovenskim predsedovanjem narejen pomemben korak pri priznavanju, da ima kultura pomembne razvojne zmogljivosti.

Minister Simoniti je dejal, da nam je le z združenimi močmi uspelo kulturo in ustvarjalnost vključiti v sklepe marčnega Evropskega sveta. »Kulturi in ustvarjalnosti je v povezavi z naložbami v znanje in inovacije ter z naložbami v ljudi in posodabljanje trga dela priznana pomembna vloga. Kultura je z vključitvijo v integrirane smernice za rast in delovna mesta po eni strani končno tudi na tako visoki ravni dosegla potrditev kot razvojni dejavnik, po drugi strani pa ji v prihodnosti prav priznanje te vloge nalaga nove moralne obveznosti,« je izjavil minister Simoniti.

V delu, ki se nanaša na avdiovizualne zadeve, so ministri opravili javno razpravo o ustvarjalnih vsebinah na spletu ter se osredotočili predvsem na vprašanja o najpomembnejših izzivih in dodani vrednosti pobude na ravni EU na tem področju. Ministri so obravnavali in sprejeli tudi predlog sklepov Sveta o evropskem pristopu k medijski pismenosti v digitalnem okolju. V sklepih je določena cela vrsta širokih načel o medijski pismenosti, prav tako pa je med drugim poudarjena nujnost nadaljnje izmenjave zgledov dobre prakse na tem področju. Sklepi poleg tega pozdravljajo namero Komisije, da razvije kazalnike ocenjevanja stopnje medijske pismenosti. Ministri so sprejeli tudi splošni pristop v zvezi s predlogom o oblikovanju večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije. Komisija ima že vrsto let program (Safer Internet Plus – varnejši internet plus), s pomočjo katerega si prizadeva financirati pobude na ravni EU, ki imajo resnično dodano vrednost v boju proti nezakonitim vsebinam in škodljivemu vedenju na spletu. Program bo konec tega leta potekel, zato je pomembno, da se hitro vzpostavi nadomestni program. Današnji dogovor, za katerega si je minister Simoniti uspešno prizadeval že med pogajanji o sprejetju direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, je v skladu s slovenskimi prizadevanji za zaščito otrok in mladoletnikov.

V delu, ki se nanaša na področje kulture, pa so ministri obravnavali in sprejeli predlog sklepov o delovnem načrtu za kulturo 2008–2010, ki vsebuje prednostne naloge, kot so npr. izboljšanje pogojev za mobilnost umetnikov in drugih, ki delujejo v kulturi, spodbujanje dostopnosti do kulture prek kulturne dediščine, digitalizacije, kulturnega turizma in večje mobilnosti umetniških zbirk, izvajanje Unescove Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov in druge naloge. Namen delovnega načrta za kulturo 2008–2010 je ob popolnem upoštevanju načela subsidiarnosti ustvariti okvir za okrepljeno sodelovanje v kulturi na evropski ravni z uporabo odprte metode usklajevanja, še posebej na navedenih prednostnih področjih.

Ministri pa so obravnavali in potrdili tudi predlog sklepov Sveta o medkulturnih kompetencah. Gre za dokument, pripravljen med slovenskim predsedovanjem v skladu s prizadevanji, da se v evropskem letu medkulturnega dialoga posebna pozornost nameni izvajanju njegovih vsebin in predvsem skrbi, da bi te vsebine v evropskih politikah živele tudi, ko se bo to leto končalo. V predlogu sklepa so zato navedene pobude, ki prispevajo h krepitvi medkulturnih kompetenc na področjih kulture, izobraževanja, mladine in avdiovizualne politike, da bi se tako krepile in spodbujale medkulturne kompetence z medsektorskim pristopom ter medkulturni dialog vključeval v druge politike EU.

Predsednik Sveta dr. Vasko Simoniti je na koncu zasedanja Sveta ob predstavitvi dosedanjega delovanja slovenskega predsedstva poleg omenjenega napredka pri vključevanju kulture v lizbonsko strategijo tudi posebej opozoril, da smo kot predsedujoči Svetu EU veliko pozornosti namenili izvajanju vsebin evropskega leta medkulturnega dialoga. Priredili smo slovesnost ob odprtju leta za celotno Skupnost in med našim predsedovanjem vsebine medkulturnega dialoga skušali osvetliti z različnih vidikov. Konference in srečanja so bila tako med našim predsedovanjem prežeta z razmišljanji o medkulturnem dialogu, s prispevki intelektualcev, predstavnikov civilne družbe in visokih političnih gostov.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.05.2008