Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.05.2008

Srečanje za področje svobode, varnosti in pravice med trojko Evropske unije in Ukrajino*- Sklepi

28. in 29. maja 2008 je bilo v Kijevu šesto srečanje ministrov za pravosodje in notranje zadeve Ukrajine in trojke EU, na katerem so razpravljali o nadaljnji krepitvi sodelovanja med Ukrajino in EU na področju svobode, varnosti in pravice.

Ob upoštevanju dejstva, da je sodelovanje med Ukrajino in EU utečeno in dobro uveljavljeno, sta obe strani izrazili trdno zavezanost, da bosta nadalje krepili partnerstvo med Ukrajino in EU na področju svobode, varnosti in pravice, ki temelji na skupnih vrednotah, kot so demokracija, človekove pravice, temeljne svoboščine in vladavina prava.

Od zadnjega srečanja junija 2007 je bil dosežen pomemben napredek pri sodelovanju med Ukrajino in EU. Potrditev revidiranega akcijskega načrta za področje svobode, varnosti in pravice skupaj z indikatorjem napredka predstavlja okvir za krepitev sodelovanja na področju svobode, varnosti in pravice med EU in Ukrajino. Strani sta pozdravili začetek veljavnosti sporazumov med Ukrajino in ES o vizumskih olajšavah in ponovnem sprejemu oseb. Ta sporazuma spodbujata stike med ljudmi in pomagata pogodbenicama v boju proti nezakonitim migracijam. Strani sta poudarili pomembnost popolnega in učinkovitega izvajanja tako sporazuma o vizumskih olajšavah kot sporazuma o ponovnem sprejemu oseb. Ukrajinska stran se je sklicevala na preambulo sporazuma o vizumskih olajšavah, ki med drugim predvideva uvedbo brezvizumskega režima za ukrajinske državljane kot dolgoročno perspektivo, in izrazila interes za začetek razprav o tej zadevi z namenom priprave ustreznega časovnega načrta. Evropska stran se je seznanila z ukrajinskim sporočilom in se zavezala, da ga bo prenesla državam članicam EU.

Ukrajina je EU obvestila o napredku, ki je bil dosežen pri ustanavljanju centrov za pridržanje nezakonitih migrantov in obnovi začasnih nastanitvenih centrov za prosilce za azil. EU je pozdravila zelo potreben napredek na tem področju, hkrati pa je poudarila potrebo po nadaljnjem izboljšanju stanja glede skladnosti s standardi človekovih pravic, vključno s sprejemljivimi bivalnimi razmerami ter zagotavljanjem pravne, zdravstvene in psihološke pomoči. EU je izrazila pripravljenost, da Ukrajini še naprej pomaga pri vzpostavljanju ustreznih postopkov in sredstev v okviru finančnih omejitev, ki jih določajo programi pomoči. EU je pozvala Ukrajino, naj nameni dovolj državnih sredstev za ustrezno vodenje in vzdrževanje centrov. V tem kontekstu je spodbudila Ukrajino, naj ustanovi civilni centralni organ kot državno službo za migracije, odgovorno za reševanje vseh zadev v zvezi z migracijami in azilom.

Obe strani sta poudarili, da odločno zavračata in obsojata vse oblike rasizma, ksenofobije in antisemitizma, saj predstavljajo očitne kršitve temeljnih pravic. Ponovno sta potrdili svojo zavezanost boju proti takim pojavom z vsemi sredstvi, ki jih imata na razpolago, vključno z izboljšanjem ustreznega zakonodajnega okvira in določitvijo ustreznih preventivnih ukrepov. Ukrajina je pripravila poročilo o ukrepih na tem področju, ki vključujejo: ustanovitev delovne skupine za pripravo nacionalnega akcijskega načrta za boj proti ksenofobiji in nestrpnosti ter posebnega javnega sveta na ministrstvu za notranje zadeve, kot tudi prizadevanja za pregon in kaznovanje storilcev tovrstnih dejanj.

Poleg tega je trojka EU ugotovila, da je treba sprejeti nadaljnje ukrepe za boj proti korupciji in reformo pravosodnega sistema. Posebej je poudarila, da so nujno potrebne obsežne ustavne reforme, s katerimi bi razvili uravnotežen in delujoč sistem javne uprave, ki zagotavlja jasen medsebojni nadzor različnih državnih organov.

Strani sta razpravljali o prednostnih nalogah za prihodnje skupno delo v skladu z revidiranim akcijskim načrtom sodelovanja med EU in Ukrajino na področju svobode, varnosti in pravice ter poudarili, da bi bilo treba:

 • zagotoviti polno izvajanje sporazumov med EU in Ukrajino o vizumskih olajšavah in ponovnem sprejemu oseb;
 • nadaljevati z izvajanjem delovnega dogovora in z operativnim sodelovanjem med agencijo FRONTEX in državno službo mejne straže Ukrajine;
 • spodbujati sklenitev sporazumov o maloobmejnem prometu med Ukrajino in sosednjimi državami članicami EU, ob zagotavljanju polne usklajenosti teh sporazumov s pravom ES;
 • sodelovati pri vzpostavljanju ustreznih postopkov in pomoči za ilegalne migrante in prosilce za azil;
 • nadaljevati s prizadevanji za boj zoper rasizem, ksenofobijo in antisemitizem v vseh oblikah, vključno s spodbujanjem spoštovanja do oseb, ki pripadajo manjšinam, ter zagotavljanjem temeljitega preiskovanja vseh rasističnih incidentov in preganjanja njihovih storilcev;
 • krepiti sodelovanje v boju zoper organizirani kriminal;
 • ratificirati Konvencijo Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z ljudmi;
 • nadaljevati sodelovanje v boju proti trgovanju z drogami in razvijati uravnotežene nacionalne strategije na področju drog, ki vključujejo zmanjševanje tako povpraševanja kot ponudbe drog, ob upoštevanju razprav, ki se bodo odvijale med prihajajočim srečanjem med Ukrajino in Trojko EU o drogah;
 • povečati dvostransko in mednarodno sodelovanje na področju boju proti pranju denarja in financiranju terorizma;
 • zagotoviti izvajanje ustreznih mednarodnih standardov na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, zlasti standardov Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF);
 • nadaljevati dialog na področju boja proti terorizmu;
 • sprejeti nadaljnje zakonske in administrativne ukrepe za zagotovitev učinkovite anti-korupcijske politike v skladu s Konvencijo Združenih narodov proti korupciji in Kazenskopravno konvencijo Sveta Evrope o korupciji z dodatnim protokolom;
 • zagotoviti, da Ukrajina sprejme zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi in vzpostavi potrebne administrativne zmogljivosti;
 • skleniti sporazum o strateškem sodelovanju med Ukrajino in Europolom;
 • nadaljevati pogajanja med Ukrajino in Eurojustom glede sporazuma o sodelovanju; in
 • preučiti različne možnosti za nadaljnji razvoj sodelovanja Ukrajina-EU v civilnih zadevah, med drugim s krepitvijo sodelovanja v okviru Haaške konference in preučitvijo možnosti sklenitve dvostranskega sporazuma.

Za dosego teh ciljev sta se obe strani med drugim zavezali, da bosta uporabili finančna sredstva, ki so jima na voljo, vključno z večjo uporabo dogodkov v organizaciji TAIEX-a in projektov TWINNING v skladu s splošnimi prednostnimi nalogami pomoči.

Obe strani se veselita naslednjega srečanja za področje svobode, varnosti in pravice med Ukrajino in trojko Evropske unije, ko bosta ocenili razvoj dogodkov in posodobili prednostne naloge sodelovanja.

 

* Uradna verzija Sklepov srečanja za področje svobode, varnosti in pravice med trojko Evropske unije in Ukrajino je v angleškem jeziku.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.05.2008