Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Januar

22.01.2008

Govor ministrice Marjete Cotman pred Odborom Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve-EMPL


Spoštovana gospa podpredsednica,

spoštovane članice in člani odbora!

Zahvaljujem se vam za povabilo na današnje srečanje. V veselje mi je, da vam lahko predstavim prednostne naloge slovenskega predsedstva na področju  zaposlovanja in socialnih zadev. Dovolite mi, da začnem z orisom najpomembnejših tem, ki bodo v ospredju predsedovanja. V nadaljevanju bom z veseljem prisluhnila vašim mnenjem in se poskušala odzvati na vprašanja in pobude.

Naj poudarim, da visoko cenim tovrstni dialog in vsako priložnost za izmenjavo mnenj o vprašanjih, ki zadevajo prihodnost evropskih državljanov. Vloga Evropskega parlamenta pri oblikovanju politik za prihodnost Evrope je pri tem osrednjega pomena. Tudi zato si želim konstruktivnega sodelovanja, še posebno s tem odborom, saj le skupaj lahko naredimo korak naprej pri izboljševanju socialne podobe Evropske unije in dobrobiti vsakega posameznika.

Spoštovane poslanke in poslanci!

Moto slovenskega predsedstva na področju zaposlovanja in socialnih zadev je "Evropa, ki vlaga v ljudi, deluje za prihodnost". Šest mesecev je za eno predsedstvo kratko obdobje. Ne glede na to želim v mesecih do zaključka predsedovanja narediti nekaj pomembnih korakov. Želim zaključiti predsedovanje z boljšo vizijo, kako pomagati milijonom brezposelnih mladih Evropejcev pri vključevanju na trg dela; ter kako dvigniti ozaveščenost o pomembnosti krepitve solidarnosti med generacijami in znotraj njih. Želim prispevati k boju proti revščini in socialni izključenosti ter zagotavljanju, da nihče ne bo odrinjen na rob; želim prispevati k izboljšanju možnosti za zaposlovanje in socialno vključevanje invalidov ter k zagotavljanju enakih možnosti za vse.

Evropa potrebuje za takšna prizadevanja prava orodja. Potrebuje preudarne odločitve. Potrebuje visoke delovnopravne standarde, učinkovite sisteme socialne zaščite, ploden socialni dialog in dialog s civilno družbo. Če želimo delovati za prihodnost, moramo vlagati v ljudi, v njihove potenciale ter v sisteme in strukture, po katerih bo ostala Evropa boljši prostor za življenje in delo.

Izhajajoč iz teh usmeritev, bo slovensko predsedovanje temeljilo na štirih stebrih.

V okviru prvega, ki se nanaša na trg dela in zaposlovanje, bo osrednja pozornost namenjena lizbonski strategiji.

Uspešna in pravočasna priprava naslednjega cikla strategije je ena naših ključnih nalog. Najpomembnejše odločitve bodo sprejete na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta. Eden pomembnejših izzivov pa je priprava smernic za zaposlovanje. In prav v zvezi z njimi si slovensko predsedstvo želi nadaljnjega tvornega sodelovanja z Evropskim parlamentom.

Menim, da je treba z novimi smernicami zagotoviti kontinuiteto in stabilnost prenovljene strategije, ki prinaša rezultate. Vzpostavitev ravnotežja med gospodarsko, zaposlovalno in socialno razsežnostjo strategije, ki bo jamčilo trajnostno doseganje lizbonskih ciljev. Prizadevati si moramo, da bodo v prenovljenih smernicah ustrezno upoštevani tudi demografski izzivi in načela prožne varnosti ter okrepljena prepoznavnost socialne dimenzije.

V tem okviru želi predsedstvo nadaljevati razpravo o prožni varnosti ter se posvetiti izvajanju in uveljavljanju skupnih načel na nacionalni ravni. S tem se bomo ministri za zaposlovanje in socialne zadeve ukvarjali na neformalnem srečanju ob koncu januarja v Sloveniji.

Prav posebno pozornost pa želimo posvetiti mladim in njihovemu položaju na trgu dela in v družbi. Skupaj moramo poiskati ukrepe, ki vodijo k zmanjševanju brezposelnosti mladih ter jim zagotavljajo varnost in stabilnost, tudi pri atipičnih zaposlitvah. Mladi potrebujejo okolje, v katerem bodo hitro našli pot iz izobraževanja v zaposlitev, okolje, v katerem se laže odločijo za ustvarjanje družine in ki jim omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Razen teh treh velikih tem si bo predsedstvo prizadevalo za čim večji napredek pri sprejemanju zakonodajnih predlogov. Pripravljeni smo vložiti znanje in energijo v iskanje rešitev o predlogu direktive o delovnem času in direktive o začasnih delavcih. Pri tem upam, da bomo zbrali zadostno mero modrosti in politične volje, ki nas lahko pripeljeta do kompromisov.

Drugi steber predsedovanja bo namenjen nadaljevanju evropske razprave o demografskih izzivih. Pozornost bomo namenili novim razmerjem med generacijami in krepitvi novih oblik solidarnosti med generacijami. Medsebojno sožitje in spoštovanje vseh generacij je namreč ključno za uspešno soočanje z izzivi 21. stoletja. Poseben primer tega je zagotavljanje kakovosti in dostopnosti dolgotrajne nege.

V okviru tretjega stebra, ki bo posvečen socialnim zadevam, bo slovensko predsedstvo namenilo osrednjo pozornost boju proti revščini. Revščina otrok in mladih ter socialna izključenost v današnji Evropi ni sprejemljiva. Pred osmimi leti so si evropski voditelji zadali cilj do leta 2010 znatno prispevati k odpravljanju revščine in socialne izključenosti. Ciljno leto se približuje in čas je, da naredimo konkretne korake v tej smeri.

Med prednostnimi nalogami predsedstva bo zato priprava novega cikla odprte metode koordinacije na področju socialne zaščite in socialnega vključevanja ter nadaljnja krepitev pozitivnih interakcij med lizbonsko agendo in skupnimi socialnimi cilji držav članic. Prav tako si v sodelovanju z Evropskim parlamentom želimo sprejeti sklep o zaznamovanju evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010.

Med pomembnimi gradniki teh prizadevanj je tudi modernizacija socialnih storitev splošnega pomena v smeri izboljšanja dostopnosti in kakovosti. Slovensko predsedstvo meni, da je potrebno vložiti napore v nadaljevanju aktivnosti na tem področju. Prizadevali si bomo za oblikovanje skladnega evropskega okvirja za socialne storitve, ki bo upošteval in spoštoval nacionalne zakonodaje.

Zakonodajni proces znotraj tega stebra je prav tako izredno pomemben. Odločeni smo nadaljevati prizadevanja za sprejem direktive o prenosu pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Veliko večino vprašanj smo v Svetu že uspešno rešili. Potrebujemo le še kanček politične volje za odločilni zadnji korak.

Posebej pa želim izpostaviti prizadevanja predsedstva za napredek na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. Resda gre za zahteven tehnični dosje, vendar bo končni rezultat neposredno prispeval k višjim standardom zagotavljanja socialne varnosti naših državljanov.

V okviru četrtega stebra bo slovensko predsedstvo nadaljevalo aktivnosti za zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije invalidov. Zato bo posebna pozornost namenjena Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb. Kot predsedujoči želimo prispevati k čim prejšnji ratifikaciji konvencije in opcijskega protokola.

Spoštovani,

to so na kratko povzete prednostne naloge slovenskega predsedstva. Preden prisluhnem vašim mnenjem in vprašanjem, vas želim povabiti na neformalno ministrsko srečanje in konference predsedstva. Tudi taki dogodki so namreč dobra priložnost za izmenjavo mnenj.

Hvala za vašo pozornost in hvala za besedo, gospa predsedujoča.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.02.2008