Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Skupna kmetijska politika

Z razvojem Evropskih skupnosti od ustanovitve v petdesetih letih do danes je skupna kmetijska politika (SKP) doživela veliko sprememb. Postopoma se je razvila v politiko, ki spodbuja bolj tržno naravnano proizvodnjo ob upoštevanju vse večjega pričakovanja javnosti glede varne hrane, varovanja okolja in dobrobiti živali. SKP bo imela tudi v prihodnje pomembno vlogo, zlasti pri zagotavljanju javnih dobrin, kot na primer varne in visokokakovostne hrane, varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine. Zaradi tega je treba zagotoviti široko razpravo o večfunkcionalni vlogi kmetijstva v evropskem prostoru in pri tem doseči soglasje glede prihodnjih ciljev kmetijske politike. Predvsem je v tej razpravi treba zagotoviti, da bodo državljani EU spoznali, kako pomembno vlogo imajo kmetje v njihovem vsakdanjem življenju, in tako zagotoviti njihovo podporo za prihodnji razvoj SKP. Ne nazadnje bo treba odgovoriti tudi na nove izzive, kot so na primer podnebne spremembe, naraščajoče potrebe po obnovljivih energetskih virih, povečevanje svetovnega prebivalstva, in druge izzive, s katerimi se spoprijema evropsko kmetijstvo.

Tudi v prihodnje bodo potrebne nadaljnje spremembe in prilagoditve SKP. Prednostna naloga slovenskega predsedstva na področju kmetijstva bo tako nadaljevanje reforme iz leta 2003. Skladno s cilji lizbonske strategije bo slovensko predsedstvo podpiralo tudi nadaljnje poenostavitve SKP in zmanjševanje upravnih bremen.

 

Pregled reforme SKP

Štiri leta po uvedbi reforme SKP iz leta 2003 je pravi trenutek za pregled delovanja SKP. Pregled reforme SKP (»Health Check«) mora privesti do ugotovitev, na podlagi katerih se EU lahko odloči, katera prilagajanja politike so potrebna, da bi SKP postala učinkovitejša in enostavnejša. Slovensko predsedstvo bo usmerjalo poglobljeno in konstruktivno razpravo v Svetu na podlagi sporočila Komisije o pregledu reforme SKP, pri čemer bodo v ospredju ključna tri vprašanja:

  1. Kako poenostaviti in izboljšati učinkovitost sheme enotnih plačil?
  2. Kako izboljšati tržne instrumente, da se bodo bolje odzivali na tržne razmere?
  3. Kako se spopasti z novimi izzivi?

Slovensko predsedstvo je odločeno pravočasno dokončati razpravo v Svetu. S tem bodo lahko stališča Sveta upoštevana pri pripravi poznejših zakonodajnih predlogov Komisije. Takoj po prejemu teh zakonodajnih predlogov bo slovensko predsedstvo vodilo njihov prvi pregled v Svetu.

 

Dokončanje reforme SKP

Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za uresničitev političnega dogovora o reformi skupne tržne ureditve za vino in bo storilo vse, kar je v njegovi moči, da bi zakonodajni predlog v Svetu čim prej sprejeli.

Slovensko predsedstvo bo tudi vodilo razpravo v Svetu, da se doseže soglasje o revidirani shemi pomoči za sektor bombaža.

Razmere v mlečnem sektorju narekujejo sprejetje ustreznih ukrepov. Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za sprejetje predloga za povečanje nacionalnih kvot za mleko in mlečne izdelke za naslednje tržno leto.

Poleg tega namerava slovensko predsedstvo v Svetu doseči sporazum o predlogu za vključitev določil o enoletnem podaljšanju trenutno veljavne ureditve za lan in konopljo v enotno skupno tržno ureditev ter predlogu za podaljšanje financiranja Sklada Skupnosti za tobak.

 

Poenostavitve SKP

Skladno s prizadevanji za poenostavitev zakonodaje EU se bo slovensko predsedstvo zavzemalo za čim hitrejše sprejetje predloga, katerega cilj je poenostavitev pravil navzkrižne skladnosti. Slovensko predsedstvo bo tudi usmerjalo Svet k sprejetju predloga za izvedbo tehničnega vključevanja pravil reformiranih skupnih tržnih ureditev v sektorju sadja in zelenjave, sladkorja ter v mlečnem sektorju v enotno uredbo (»Single CMO«). Enako velja za vključevanje določil o označevanju govedine in teletine ter pomoči Finski za semena. S tem bo dosežen napredek pri povečanju preglednosti in varnosti obstoječe zakonodaje.

 

Mednarodne zadeve

Na mednarodni ravni se bo slovensko predsedstvo zavzemalo za ohranjanje dejavne vloge EU v mednarodnih organizacijah, zlasti v Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO – Food and Agriculture Organization). Slovensko predsedstvo bo tako dejavno spremljalo reformo organizacije FAO in dejavnosti Komisije za trajnostni razvoj (CSD/UN – Commission on Sustainable Development). Pri tem bo slovensko predsedstvo še naprej uveljavljalo smernice Skupnosti za trajnostni razvoj.

 

 

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.01.2008