Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Aktualno

01.02.2008

Sklepi predsedujoče v sodelovanju z Nemčijo in Portugalsko


 1. Evropa potrebuje bolj uravnoteženo prožnost in varnost (prožno varnost), če naj se uspešno spoprijema z izzivi enaindvajsetega stoletja, kot so demografske spremembe in globalizacija. Imamo široko soglasje o potrebnosti celovitih in uravnoteženih pristopov prožne varnosti. Zdaj je pomemben izziv uveljavitev v praksi.
 2. Naloga držav članic v prihodnjem obdobju je vključitev skupnih načel prožne varnosti v nacionalne programe reform. Vsaka država članica ima svojo lastno ureditev celovite nacionalne prožne varnosti, pri čemer upošteva svoje zgodovinske, socialne in gospodarske značilnosti. Glavni poudarek bo namenjen primernemu usklajevanju politik, zlasti gospodarske, zaposlovalne, socialne in izobraževalne, s katerim je mogoče doseči kar najboljše učinke.
 3. Vključenost socialnih partnerjev in drugih akterjev v načrtovanje, sprejetje in izvajanje ukrepov prožne varnosti je bistvenega pomena, če naj politike prožne varnosti vodijo hkrati v posodobitev trgov dela in krepitev socialne kohezije. Zelo pomemben pogoj za uspeh pobud za prožno varnost je ustvarjanje situacij "zmagam – zmagaš".
 4. Prav tako je izrednega pomena celovito obveščanje državljanov o pristopu prožne varnosti in vsebini strategij prožne varnosti. Pripomore lahko h krepitvi zaupanja in podpore za nacionalne pobude prožne varnosti in reforme, da bi povečali zaupanje javnosti v prihodnje. Skupne pobude na evropski in nacionalni ravni so lahko v veliko pomoč.
 5. Pri iskanju ravnotežja med varnostjo in prožnostjo, da bi naredili delo privlačnejše, je treba a) izboljšati kakovost dela (dobro delo) ter zagotoviti pravično plačilo in nadomestilo za vse. S sistemi socialne varnosti pa je treba b) razvijati zadovoljivo premoščanje in učinkovito podporo tistim, ki za delo niso sposobni.
 6. Za trajnostni razvoj je bistvenega pomena učinkovito vlaganje v človeške vire. Pri uresničevanju tega cilja morajo pomagati sistemi izobraževanja in usposabljanja, ki se učinkovito odzivajo na potrebe trga dela, vseživljenjsko učenje ter osredotočena krepitev spretnosti in znanja zaposlenih.
 7. Prožnost in varnost sta potrebni skozi vse življenje, v vsakem obdobju življenja. V tem smislu je treba medgeneracijsko solidarnost upoštevati pri vseh štirih elementih prožne varnosti.
 8. Pri oblikovanju celostne ureditve prožne varnosti je treba upoštevati posebne ukrepe za določene skupine ljudi. Ureditve prožnega trga dela imajo precejšen vpliv na posebne skupine ljudi, kot so starši z otroki, migranti, mlajši, starejši delavci in zlasti invalidi. Zato je treba zagotoviti »Evropo enakih možnosti za vse«. S tem naj bi dosegli krepitev temeljnih pravic delavcev, močnejše politike socialnega vključevanja in učinkovite strategije aktivnega vključevanja.
 9. Enakost spolov je treba uveljavljati v vseh segmentih trga dela in v delovnopravni zakonodaji. Zavzemanje za odpravo razlike pri plačah med spoloma je treba v smislu lizbonske strategije še okrepiti. 
 10. Mladi potrebujejo okolje, v katerem bodo lahko razvili svoje zmožnosti. Zato jim je treba omogočiti čim lažji prehod iz sistema izobraževanja na trg dela, spodbujati večjo poklicno mobilnost ob zagotavljanju dobre zaposlitve ter s tem visokokakovostno in varno zaposlitev. Mladi bi morali imeti resnično izbiro, da si ustvarijo družino, če to želijo, in da najdejo pravo okolje, ki tako odločitev podpira, kar pomeni, da lažje usklajujejo poklicno, družinsko in zasebno življenje.
 11. Strategije za aktivno staranje morajo biti usklajene z ukrepi prožne varnosti. Starejše delavce je treba spodbujati, da ostajajo dlje na trgu dela. Razvijati in spodbujati je treba vseživljenjsko učenje, zagotavljati varnost in zdravje pri delu ter prilagajati delovna mesta potrebam posameznih ciljnih skupin.
 12. Za praktično uporabo skupnih načel prožne varnosti so odgovorne države članice. Na evropski ravni pa je treba zagotoviti vpetost ukrepov v lizbonsko agendo in procese, katerih namen je posodobitev evropskega socialnega modela. Okrepiti je treba tudi izmenjavo dobrih praks in medsebojno učenje.
 13. Namen ureditev prožne varnosti naj bo krepitev socialne kohezije. »Evropa, ki vlaga v ljudi, deluje za prihodnost.«
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 11.02.2008