Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

April

23.04.2008

Izjava državnega sekretarja Janeza Lenarčiča v imenu Sveta EU o stanju na področju nezakonitega priseljevanja


Spoštovani predsednik, cenjene poslanke in poslanci!

Naj uvodoma poudarim, da nam izzivi migracij narekujejo celosten pristop. Razvijati moramo učinkovito migracijsko politiko in zakonodajo ter hkrati nadaljevati prizadevanja v boju proti nezakonitim migracijam. Ukrepi so potrebni na ravni EU, med državami članicami in v sodelovanju s tretjimi državami.

 

Integrirano upravljanje zunanjih meja EU

Eden pomembnejših elementov boja proti nezakonitemu priseljevanju je učinkovit nadzor zunanjih meja EU.

Velik dosežek na tem področju je gotovo nedavna vključitev devetih držav članic v schengensko območje. Po vstopu v schengenski prostor si slovensko predsedstvo prizadeva za čimprejšnjo vzpostavitev schengenskega informacijskega sistema druge generacije, t. i. SIS II. To je tudi eden od prednostnih projektov EU. Vse potrebne dejavnosti bi morale biti izvedene tako, da bo prehod s SIS I+ na SIS II uresničen najpozneje septembra 2009.

Zaradi pogostih incidentov v sredozemskem morju in na severnoafriški obali so Komisija in nekatere države članice že leta 2007 predlagale nekatere pobude za boljše upravljanje nezakonitih migracij. V okviru teh prizadevanj je tudi slovensko predsedstvo 11. in 12. marca 2008 v Sloveniji organiziralo ministrsko konferenco o prihodnjih izzivih upravljanja zunanjih meja.

Na konferenci je potekala prva razprava o treh sporočilih Komisije, ki so bila predstavljena februarja. Udeleženci so razpravljali o evalvaciji in nadaljnjem razvoju agencije Frontex ter o nadaljnjih korakih pri upravljanju zunanjih meja Evropske unije. V prihodnje je treba okrepiti nadzor na mejah in omogočiti zanesljivo identifikacijo oseb. Hkrati si moramo prizadevati za odprtost in dostopnost EU. Ministri so razpravljali tudi o predlogu ustanovitve evropskega sistema za nadzor meja (t. i. EUROSUR). Predsedstvo že pripravlja nadaljnje usmeritve EU na tem področju za junijsko zasedanje Sveta za pravosodje in notranje zadeve.

K večji učinkovitosti boja proti nezakonitemu priseljevanju bo pripomogla tudi Direktiva o skupnih standardih in postopkih vračanja oseb, ki nezakonito prebivajo na ozemlju držav članic EU (t. i. Direktiva o vračanju). Predsedstvo je že začelo drugi krog pogajanj z Evropskim parlamentom, ki je potekal zelo konstruktivno. Menim, da bi s skupnimi napori lahko uspeli sprejeti direktivo že v prvi obravnavi.

V zvezi s predlogom Direktive o sankcijah zoper delodajalce državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, Svet pričakuje predlog sprememb in dopolnitev Evropskega parlamenta.

Sestavni del razvoja celovite migracijske politike je tudi vizumska politika. Na tem področju je slovensko predsedstvo doseglo napredek pri obravnavi dveh zelo pomembnih dosjejev, in sicer Spremembe skupnih konzularnih navodil ter Vizumskega kodeksa. Pri nadaljnjem delu na obeh dosjejih si želimo tvornega sodelovanja z Evropskim parlamentom.

Na področju azila je bilo na januarskem neformalnem zasedanju Sveta EU obravnavano praktično sodelovanje med državami članicami, ta mesec pa je  Svet sprejel tudi ustrezne sklepe.

 

Celostna migracijska politika

Da bi uspešno odpravili nezakonito priseljevanje, je treba imeti celosten pogled na migracijsko politiko. Boj proti nezakonitemu priseljevanju med drugim zahteva tudi sodelovanje z državami izvora migracij in odpravljanje vzrokov za migracije, se pravi spodbujanje razvoja teh držav. Globalni pristop k vprašanju migracij, ki ga je Evropski svet sprejel decembra 2005, je namenjen celostni obravnavi migracijske politike, poleg tega pa tudi krepitvi in poglabljanju mednarodnega sodelovanja s tretjimi državami izvora in tranzita ter vzpostavitvi partnerstev z njimi. Globalni pristop se za zdaj osredotoča predvsem na najbolj kritične regije, na Afriko in na vzhodne ter jugovzhodne regije Evrope, ki mejijo na EU.

 

Spoštovani!

Slovensko predsedstvo si prizadeva slediti temeljnim usmeritvam EU pri razvoju celostne migracijske politike, kakršno nedvomno potrebujemo. Okrepitev upravljanja zunanjih meja je namreč nujna. Potrebna so tudi nadaljnja prizadevanja Frontexa za usklajevanje dejavnosti držav članic pri nadzoru zunanjih meja. Še naprej moramo sodelovati s tretjimi državami v boju proti nezakonitemu priseljevanju.

Naj zaključim z mislijo, da se Svet veseli prihodnjega sodelovanja s Parlamentom pri zagotavljanju vseh instrumentov, ki jih Unija potrebuje za učinkovito soočanje z migracijskimi izzivi.

Hvala za pozornost.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 24.04.2008