Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Februar

27.02.2008

Dimitrij Rupel: Prispevek EU na regionalni okrogli mizi


Velja govorjena beseda!

Ekscelence, gospod posebni koordinator, gospod generalni sekretar, dame in gospodje.

 1. V veliko veselje mi je, da vas v imenu predsedstva EU lahko nagovorim na regionalni okrogli mizi Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo.
 2. Dovolite mi, da se prisrčno zahvalim naši gostiteljici.Sofija je izjemna gostiteljica in kraj številnih pomembnih zasedanj Pakta stabilnosti.  Tokrat smo tu na sklepnem zasedanju regionalne okrogle mize, da bi zbrali vso podporo za naš novi smeli podvig, novo poglavje v zgodovini regije;to je preobrazba Pakta stabilnosti v novi regionalni okvir za sodelovanje – Svet za regionalno sodelovanje.Dokončno oblikujemo novo strukturo regionalnega sodelovanja v jugovzhodni Evropi.
  Čez nekaj ur bomo sprejeli Skupno izjavo o ustanovitvi Sveta za regionalno sodelovanje.Dosedanjo vlogo posebnega koordinatorja bo nato prevzel generalni sekretar Sveta za regionalno sodelovanje.
  Ob podpori pobude EU so države jugovzhodne Evrope pred devetimi leti priznale obveznost delovati v mednarodni skupnosti, da bi razvile skupno strategijo za stabilnost in razvoj regije, in pri uresničevanju te strategije sodelovati med seboj ter s pomembnimi donatorji.
  Danes postajajo te države popolne lastnice procesa regionalnega sodelovanja.To je spoštovanja vredna obveza, ki služi plemenitemu cilju –cilju trajnega miru, stabilnosti in blaginje – doseženim s sodelovanjem.
  Preobrazba je bila mogoča zaradi vzpostavitve splošnega okvira za napredek jugovzhodne Evrope in zahvaljujoč zavezanosti držav regije, prizadevnosti posebnega koordinatorja dr. Buseka in njegovega predanega osebja, pa tudi zahvaljujoč Evropski komisiji.
 3. V preteklih devetih letih je bilo doseženo veliko, čeprav bo potrebno nadaljnje delo za spodbujanje stabilnosti in dobrih sosedskih odnosov ter za krepitev reform.  Pakt stabilnosti je spodbudil zelo veliko število koristnih pobud in ustanovitev projektnih skupin za različna področja.Te močno vplivajo na vsakodnevno življenje državljanov.
  Dovolite mi, da poleg številnih dosežkov Pakta stabilnosti, na primer na področju energetike (Pogodba o energetski skupnosti), trgovine (CEFTA), vračanja beguncev ali nadzora meje (Ohridski mejni proces), opozorim še na po mojem mnenju najpomembnejšo dediščino:Pakt stabilnosti je omogočil prehod ne samo iz v vojni uničenih gospodarstev v napredek pri ustanavljanju tržnih gospodarstev, iz razdvojenih družb v postopno doseganje multietničnih in strpnejših družb, ali če posplošimo, postopen premik od okolja spopadov k okolju sodelovanja.
  To so prinesli konkretni dosežki in pobude, kakor je pred šestdesetimi leti izjavil Robert Schuman:»Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom.Gradila se bo na podlagi konkretnih dejanj, ki bodo vodila v solidarnost njenih narodov.« 
 4. Svet za regionalno sodelovanje bo lahko naprej gradil in presegel zapuščino Pakta stabilnosti.S tem bo spodbujal regionalno sodelovanje, dialog in usklajevanje ter pomagal pri nadaljnjih političnih in ekonomskih reformah, spoštovanju človekovih pravic, razvoju in krepitvi varnosti v regiji za skupno srečno in varno prihodnost.
  Svet za regionalno sodelovanje bo opravljal več nalog.V Evropski uniji bo ključni sogovornik v zadevah regionalnega sodelovanja v jugovzhodni Evropi, v zvezi s procesom sodelovanja v jugovzhodni Evropi bo zagotavljal zmogljivosti za njegovo izvajanje in predstavljal forum za stalno udeležbo skupnosti donatorjev.
 5. Intenzivnejše sodelovanje v jugovzhodni Evropi, ki ga upravlja regija sama in je rezultat prizadevanj Sveta za regionalno sodelovanje in držav regije, je nujno za uspeh agende EU o vključevanju.Dejavnosti Sveta za regionalno sodelovanje morajo biti združljive s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom.
  S stališča EU je pomembno, da se regionalno lastništvo posameznih pobud okrepi, da bi zagotovili njihovo samostojno delovanje.Državam regije je treba čestitati za čut finančne odgovornosti, namreč za delitev finančnega bremena delovanja regionalne mreže, in želim vas spodbuditi k nadaljnjemu zagotavljanju finančne pomoči.
 6. Regionalni svet za sodelovanje lahko igra popolno vlogo le, če je celotna regija zavezana regionalnemu sodelovanju in če vsi deli regije igrajo dejavno vlogo v dejavnostih, nad katerimi bo Regionalni svet za sodelovanje bedel in jih razvijal. Konstruktiven politični dialog med vsemi partnerji v regiji v duhu kohezije in solidarnosti je bistvenega pomena za ta proces v smislu krepitve notranje politične stabilnosti in procesa reform, ki sta nujna za približevanje EU.
  V tem pogledu se pomembno sporočilo glasi: pakt naj bi temeljil na medsebojni pomoči in izogibanju postavljanja ovir.
 7. Leto 2008 je pomemben mejnik na evropski poti držav v regiji. Naš cilj mora biti, ob utrjevanju doseženega napredka, izpopolnitev mreže stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov in prizadevanje za izboljšanje medsebojnih stikov med narodi, skupaj s podporo NVO v jugovzhodni Evropi.  EU se pripravlja na dialog o vizumskem režimu na podlagi načrtov z vsemi državami Zahodnega Balkana zaradi liberalizacije vizumskega režima.
  Angažiranje EU v procesu stabilizacije in pridruževanja je pomembno prispevalo k napredku, doseženem na Zahodnem Balkanu v zadnjih nekaj letih.Odnosi med Republiko Moldavijo in EU stalno napredujejo na podlagi akcijskega načrta Evropske sosedske politike.
 8. Polno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je obveznost po mednarodnem pravu in temeljni pogoj za vključitev v EU. Boj zoper nekaznovanost vojnih zločincev na celotnem Zahodnem Balkanu je treba nadaljevati, ker je ključnega pomena. Vladavina prava je bistvenega pomena za delovanje demokratične družbe. To prav tako velja za nerešene pravne zadeve na Zahodnem Balkanu.
 9. Prehod s Pakta stabilnosti na Regionalni svet za sodelovanje pomembno povečuje vaš delež v procesu. Zdaj je njegov uspeh oziroma neuspeh odvisen od vaše pripravljenosti za sodelovanje, za vzdrževanje in celo krepitev dialoga, regionalnega sodelovanja in zmožnosti reševanja odprtih vprašanj med partnerji in državami. EU vas bo podpirala z zagotavljanjem pomoči in nasvetov ter opozarja, da je prihodnost Zahodnega Balkana znotraj Evropske unije. Vendar nič ne more nadomestiti pripravljenosti in odločenosti držav v regiji, ki sta nujni za izpolnitev vzpostavljenih meril in pogojev.
 10. Dovolite mi, da na koncu izrazim stališče svoje države in svoje osebno stališče o izjemno perečem vprašanju: evropski perspektivi Zahodnega Balkana. Dejansko obstajajo resni problemi in nesporazumi v odnosih med državami, narodi in strankami na Balkanu. Namesto da na njih vztrajamo, bi se bilo treba zazreti v prihodnost. V prihodnosti bodo vse države Zahodnega Balkana članice EU in sodelovali bomo zaradi pospeševanja evropske blaginje in svetovnega napredka. Predpostavka za to je spodbujanje vseh držav Zahodnega Balkana, da se zavežejo k medsebojni podpori in pomoči na poti do članstva. Treba se je izogibati izključitvi in postavljanju ovir. Dejansko proces širitve temelji na načelu regate, vendar naj bi vse ladje dosegle cilj.

Gospod generalni sekretar, v prihodnjih letih vam želim veliko uspeha pri delu.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.02.2008