Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Januar

28.01.2008

Govor slovenske ministrice ge. Marjete Cotman na zasedanju Odbora za pravice žensk in enakost spolov v Evropskem parlamentu


Spoštovana predsednica,

spoštovane članice in člani odbora!

Naj se na začetku zahvalim za povabilo na zasedanje odbora, da predstavim prednostne naloge s področja enakosti spolov med slovenskim predsedovanjem Svetu EU. Naše srečanje vidim kot dobro priložnost za potrebno spodbujanje razprav o teh temah, pa tudi za krepitev sodelovanja med Svetom EU in Evropskim parlamentom. V nadaljevanju bom z veseljem prisluhnila vašim mnenjem ter se poskušala odzvati na vprašanja in pobude.

 

Spoštovani,

v veliko čast in zadovoljstvo mi je biti danes tu pred vami, ne le kot Slovenka, temveč tudi kot ženska in mati, ki se z vprašanji enakosti spolov v svojem vsakdanjem življenju srečujem poklicno in zasebno.

Družba se spreminja. Kar se je pred 50 leti zdelo nemogoče, je danes resničnost. Pred 50 leti ponekod ženske niso imele niti volilne pravice, danes pa sedimo tu – ve kot izvoljene predstavnice državljank in državljanov, jaz kot ministrica države, ki je pred nekaj leti še ni bilo. Skupaj z moškimi kolegi oblikujemo našo usodo in usodo naših državljank in državljanov. Vendar pa: vsaka sprememba, še tako pozitivna, zahteva prilagajanje. To je bistvo naših razprav in ukrepov tudi glede enakosti spolov – to so veliki projekti.

Program slovenskega predsedstva je tretje in zadnje dejanje skupnega programa treh predsedstev: nemškega, portugalskega in slovenskega. Skladno z zavezami iz dveh izjav tria predsedstev "K enakosti spolov v Evropski uniji", od katerih je druga še zlasti namenjena krepitvi enakosti spolov po lizbonski strategiji, želimo nadaljevati tam, kjer sta Nemčija in Portugalska končali izredno uspešno in dobro opravljeno delo. Hkrati pa želimo poudariti, da so lahko izkušnje našega tria lep zgled sodelovanja in širjenja tradicije našim zanamcem.

Dovolite mi, da začnem z vključenostjo načela enakosti spolov, ki je postala temeljna strategija politike na tem področju.

Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo spremljanje izvajanja pekinških izhodišč za ukrepanje. Razvili bomo kazalnike o deklicah in pripravili poročilo o ženskah v procesih političnega odločanja. Gre za pregled že sprejetih kazalnikov iz časa finskega predsedstva, iz leta 1999. Z zanimanjem bomo spremljali tudi delo vašega odbora na tem področju.

Zaključki o obeh sklopih kazalnikov bodo obravnavani na rednem zasedanju Sveta ministrov v začetku junija v Luksemburgu.

Predsedstvo si bo prizadevalo nadaljevati vključevanje načela enakosti spolov tudi v vse poglavitne politične procese in področja na nacionalni ravni ter v različne formacije Sveta. Pri vključevanju tega načela ter krepitvi in spodbujanju politike enakosti spolov v institucijah Skupnosti in državah članicah bo imel pomembno vlogo tudi Evropski inštitut za enakost spolov.

 

Spoštovana predsednica,

spoštovani člani in članice!

Dovolite mi, da nadaljujem z orisom najpomembnejših tem, ki bodo v ospredju slovenskega predsedovanja.

Spolni stereotipi so eden od najtrdovratnejših vzrokov neenakosti med ženskami in moškimi na vseh področjih življenja in v vseh življenjskih obdobjih. Zato je odpravi spolnih stereotipov, ki je eden ključnih ciljev politike enakosti spolov EU, dalo slovensko predsedstvo glavni poudarek.

Pozornost bomo posvetili tudi vprašanjem spodbujanja udeležbe deklet in žensk v družbi ter krepitvi njihove vloge in položaja.

Čez dva dni se v Sloveniji začne konferenca »Odprava spolnih stereotipov: Misija (ne)mogoče?«. Naš cilj je osvetliti možne načine za odpravo tradicionalnih spolnih vlog in spolnih stereotipov zlasti na področjih izobraževanja, usposabljanja, trga dela, kulture in medijev.

Tudi vaš odbor je vabljen na konferenco. Prepričana sem, da bomo delo opravili dobro. Upam, da bodo sklepi konference, ki bodo sprejeti na junijskem zasedanju Sveta EPSCO, prispevali k napredku pri odpravi spolnih stereotipov.

Že dan po konferenci bom gostila ministrice in ministre, pristojne za enakost spolov, na neformalnem srečanju. To bo najpomembnejši dogodek med slovenskim predsedovanjem na tem področju.

Razpravljali bomo o udeležbi žensk v družbi ter o krepitvi njihove vloge in položaja. Dotaknili se bomo širokega spektra vprašanj za doseganje enakosti spolov: od krepitve vloge in položaja deklic, uravnotežene zastopanosti žensk in moških v političnem odločanju do pomena politik enakosti spolov v razvojnem sodelovanju.

Ena ključnih nalog slovenskega predsedstva je tudi uspešna in pravočasna priprava naslednjega cikla lizbonske strategije. Menim, da moramo z novimi smernicami zagotoviti nadaljevanje in uravnoteženost prenovljene strategije, ki prinaša rezultate. 57,2-odstotna stopnja zaposlenosti žensk se približuje ciljni stopnji 60 odstotkov. Zato moramo nadaljevati v začrtani smeri, da bomo dosegli želene rezultate. Še posebno si moramo prizadevati za odpravo vseh vrzeli med ženskami in moškimi pri zaposlovanju in na trgu dela, vključno z odpravo razlik v plačilih žensk in moških.

Pri tem si želimo tvorno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Predvsem pri zagotavljanju, da bodo v novih smernicah ustrezno upoštevani načelo enakosti spolov, pa tudi demografski izzivi, načela prožne varnosti in okrepljena prepoznavnost socialne razsežnosti.

 

Spoštovana predsednica,

spoštovani člani in članice!

Če dovolite, bi omenila še dogodke med predsedovanjem na področjih zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti. Vprašanje enakosti spolov bo zastopano v razpravah na teh dogodkih:

Z ministricami in ministri za zaposlovanje in socialne zadeve bomo na neformalnem srečanju razpravljali o uveljavljanju skupnih načel o prožni varnosti. Posebno pozornost bomo posvetili izzivom, s katerimi se na trgu dela srečujejo ženske.

Pri usklajevanju poklicnega, zasebnega in družinskega življenja niso pomembne le politike, prijazne do žensk, ampak ukrepi, ki obojim, ženskam in moškim, omogočajo uresničevanje njihovih poklicnih zmogljivosti in družinskih obveznosti. Sama sem tako kakor vsi starši postavljena pred nalogo, kako uskladiti obveznosti v službi in doma. Ni vedno lahko, zato je pomembno, da države zagotavljajo ukrepe, ki ženskam in moškim olajšajo uskladitev poklicnih, zasebnih in družinskih obveznosti. Še posebno si je treba prizadevati za spodbujanje dejavnejše vloge moških pri družinskem in gospodinjskem delu. Tako bomo zagotovili, da imajo vsi očetje možnost dejavno sodelovati pri skrbi za otroke. Hkrati pa bo položaj žensk pri zaposlovanju in na trgu dela boljši.

V Sloveniji bomo organizirali še nekaj drugih dogodkov, na katerih bo vprašanje enakosti spolov vključeno kot pomemben vidik.

Na konferenci »Delo za mlade – blaginja za vse« bo usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja žensk in moških ena izmed štirih obravnavanih tem. Zgodnje obdobje v poklicni karieri žensk in moških je hkrati tisto, v katerem se odločajo tudi za ustvarjanje družine. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je tako ena ključnih nalog v našem prizadevanju za dosego enakosti spolov, kar je opredeljeno tudi v lizbonski strategiji.

Na konferenci o medgeneracijski solidarnosti in dolgotrajni oskrbi bo tekla beseda tudi o novih oblikah medgeneracijskega sožitja. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da ženske še vedno pretežno prevzemajo skrb za ostarele in druge družinske člane. To na eni strani utrjuje tradicionalno vlogo žensk pri skrbi družino, na drugi pa predstavlja oviro za njihovo poklicno pot in kariero. 

 

Spoštovani člani, spoštovane članice odbora,

nedvomno je odprtih še mnogo drugih vprašanj, povezanih z ženskami in enakostjo spolov. Delo vašega odbora jasno kaže na to. Ne gre zapostavljati vprašanj, kakršna so nasilje nad ženskami, položaj žensk v različnih sektorjih ali v različnih delih sveta, vpliv migracij na položaj žensk, če jih naštejem le nekaj.

 

Spoštovani,

kot Slovenka sem neskončno ponosna, da moja država predseduje Evropski uniji. S tem še dodatno prispeva k njenemu razvoju ter blaginji njenih državljank in državljanov. A obenem ne morem mimo tega, da je Slovenija majhna država. Pri določanju dnevnega reda predsedovanja se je zato morala osredotočiti le na nekatera področja.

Ključno pa je, da bomo na izbranih področjih trdo delali in prispevali dodano vrednost.

Veselim se dobrega sodelovanja z vami, ne samo med predsedovanjem, ampak tudi po njem. Prepričana sem, da imam v vas podporo in da lahko s skupnimi močmi dosežemo nadaljnji napredek.

Hvala.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.01.2008