Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Marec

11.03.2008

Uvodni nagovor ministrice za zdravje Zofije Mazej Kukovič na konferenci "Medsektorske politike na področjih prehrane in telesne dejavnosti – implementacija in monitoring"


Spoštovani predstavniki Evropske Komisije, predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije, gospod župan, predstavniki držav članic Evropske Skupnosti, predstavniki držav kandidatk, spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje,

V veliko veselje in čast mi je, da Vas lahko pozdravim v tem lepem in sproščenem okolju Term Radenci, kjer bogastvo narave ponuja mnoge priložnosti in izzive za zdravo in aktivno življenje.

Današnje srečanje želimo posvetiti predvsem zdravemu načinu življenja, kjer se bomo se posebej osredotočili na zdravo in uravnoteženo prehranjevanje ter redno telesno dejavnost za krepitev zdravja. Obe področji sta namreč s svojimi učinki na zdravje izrazito povezani in prepleteni, in pomembno prispevata k boljšemu zdravju in večji kakovosti življenja ljudi vseh starostnih obdobij.

Verjamem, da si vsak izmed nas prizadeva za zdrav življenjski slog. Tudi sama se zavedam, da mi vsakdanje delovne obveznosti jemljejo čedalje več prostega časa, zato se trudim živeti zdravo in aktivno tako na delovnem mestu kot v prostem času. Na Ministrstvu za zdravje smo v letošnjem letu sprejeli odločitev, da vsak dan vsakemu delavcu podarimo brezplačno jabolko. Gre za simbolično dejanje, s katerim želimo pozitivno vplivati na večjo osveščenost o pomenu zadostnega uživanja sadja ter zdravega prehranjevanja.

Kronične nenalezljive bolezni predstavljajo vedno večje breme ne samo v Sloveniji in v Evropski Skupnosti, ampak povsod v svetu. Zdrav življenjski slog je zanesljivo najbolj smotrn odgovor na ta izziv. Tudi zato se je Slovenija z veseljem pridružila pobudi Republike Nemčije za štafetni projekt BATON, ki je uvrstil tematiki prehranjevanja in telesne dejavnosti visoko na politični dnevni red trojke. Z dogodkom, ki ga organiziramo v Sloveniji, želimo predati štafetno palico tudi prihodnjim predsedujočim državam. Rezultate na področju zmanjševanja bremena kroničnih bolezni lahko namreč pričakujemo le ob stalni politični pozornosti, ki zagotavlja vzpostavljanje pogojev za uresničevanje zdravega življenjskega sloga.

V Sloveniji si že vrsto let prizadevamo za oblikovanje in uresničevanje lastnih politik na področjih zdravega življenjskega sloga. Državni zbor Republike Slovenije je Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike za obdobje od 2005 do 2010, z veliko podporo poslancev sprejel že marca 2005. Strategijo za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja za obdobje od 2007 do 2012 je Vlada Republike Slovenije sprejela v lanskem letu. Oba strateška dokumenta sta s svojimi vizijami in ukrepi zastavljena izrazito sinergijsko, povezujeta prizadevanja različnih partnerjev ter sta usmerjena v skupni dolgoročni cilj - zmanjšati breme kroničnih bolezni.

Ključ za izboljševanje in krepitev zdravja je prav v dobrem medsektorskem sodelovanju različnih partnerjev na vseh ravneh, mednarodni, nacionalni in lokalni. Prepričana sem, da se vsak izmed nas zaveda, da zdravje ne nastaja le v zdravstvenem sektorju, temveč k temu prispeva predvsem usklajenost politik drugih sektorjev in sprejemanju političnih odločitev, ki so usklajene z vidiki varovanja zdravja in okolja.

Vzpodbujanje in zagotavljanje možnosti za zdrav življenjski slog pogosto zahteva rešitve, ki presegajo nacionalne okvire in jih lahko lažje in boljše rešujemo v okviru mednarodnega sodelovanja oziroma v širšem mednarodnem prostoru. Veseli nas, da je bila v lanskem letu sprejeta Bela knjiga o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo, in da so bili ob prizadevanjih nemškega in portugalskega predsedovanja uspešno sprejeti zaključki Sveta EU. Oba dokumenta nas zavezujeta k bolj učinkovitemu delovanju in medsektorskem sodelovanju znotraj naših držav in hkrati ponujata možnosti za skupna prizadevanja na ravni Evropske Skupnosti.

Ministri za zdravje evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije smo novembra  2006 podpisali tudi Listino o preprečevanju porasta debelosti, ki predstavlja krovno strategijo za reševanje te problematike v širšem evropskem prostoru in nesporno predstavlja dobro osnovo tudi za ravnanje na globalni ravni. Porast prekomerne hranjenosti in debelosti namreč že dolgo nista več zgolj problem bogatih in razvitega sveta, ampak sta vedno bolj tudi posledica razlik v dostopnosti do programov promocije zdravja ter v možnostih za zdrav življenjski slog.

Na voljo imamo torej ključne strateške dokumente. Čas je, da začnemo ukrepati in da izkoristimo vsako priložnost, da si izmenjamo že pridobljene praktične izkušnje ter dobre prakse, kar nam bo nesporno olajšalo pot do zastavljenih ciljev.

Ena od priložnosti za izmenjavo izkušenj se zagotovo ponuja v okviru Projekta BATON. Deloma smo jo že izkoristili, danes in jutri pa se ponuja nova priložnost. Ker smo v Sloveniji, bi vam želeli predstaviti slovenski primer dobre prakse. Gre za     pilotni, regijski projekt Vlaganje v zdravje in razvoj – Projekt MURA.

Projekt MURA je nastal kot odgovor na izrazite regijske neenakosti v zdravju ter v okoljskem in socialno-ekonomskem razvoju Pomurja. Poglavitni cilj projekta je izboljšati zdravje in kakovost življenja v pretežno kmetijski regiji, v kateri se nahajamo in, ki jo z drugim imenom radi imenujemo tudi »žitnica Slovenije«.

Za projekt je predvsem značilno, da že vrsto let nadvse uspešno povezuje partnerje s področij javnega zdravja, regionalnega razvoja, kmetijstva, okolja, turizma, izbraževanja in drugih sektorjev na lokalni ravni. To sodelovanje je privedlo do presenetljivih dosežkov, ki Vam jih bodo naši kolegi natančneje predstavili v nadaljevanju tega srečanja.

Projekt je že zdavnaj presegel lokalne okvire in predstavlja dodano vrednost ne le za regijo, temveč za celotno državo. Pri načrtovanju aktivnosti projekta smo sledili usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije in sodelovali  s strokovnjaki iz Centra v Benetkah, ki bi jim želela ob tej priložnosti izreči posebno zahvalo.

Veseli nas in ponosni smo, da je bil ta projekt na ministrski konferenci Svetovne zdravstvene organizacije, ki je potekala v Istanbulu leta 2006, nagrajen kot eden boljših primerov za zmanjševanje porasta prekomerne telesne teže in debelosti.

Prepričana sem, da bomo na konferenci izvedeli še za veliko primerov dobre prakse, dobili nove  ideje in si izmenjali izkušnje, kar nam bo vsem skupaj koristilo pri našem nadaljnjem delu. To je tudi osnovni namen konference in delavnic, v katerih boste sodelovali tekom jutrišnjega dne.

Želim si, da bi današnje srečanje predstavljalo novo vzpodbudo za tesnejše sodelovanje in medsebojno SINERGIJO prizadevanj različnih resorjev in partnerjev v naših državah in na ravni Evropske Skupnosti. Sinergija je nenazadnje slogan slovenskega predsedovanja.

Ob zaključku mi dovolite spoštovani gostje, da se Vam zahvalim za udeležbo na tem srečanju, in Vam ob tem zaželim prijetno bivanje in uspešno delo v tem prijaznem, zdraviliškem okolju.

Dobrodošli v Sloveniji.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 12.03.2008