Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Marec

12.03.2008

Izjava državnega sekretarja Janeza Lenarčiča v imenu Sveta o kodeksu ravnanja EU glede izvoza orožja in vojaške opreme


Spoštovani gospod predsednik, spoštovana komisarka, cenjene poslanke in poslanci!

Uvodoma bi želel izraziti zadovoljstvo nad tradicionalno dobrim odnosom pristojne delovne skupine Sveta EU, delovne skupine za nadzor izvoza konvencionalnega orožja (COARM), z Evropskim parlamentom, konkretneje njegovim Pododborom za varnost in obrambo (SEDE). Prepričan sem, da se bo utečeno odlično sodelovanje med Svetom in Evropskim parlamentom na tem področju nadaljevalo tudi v prihodnje. Zato pozdravljamo današnjo razpravo.

Nekaj besed o Kodeksu EU glede izvoza orožja in vojaške opreme. Kot veste, je bil Kodeks ravnanja EU glede izvoza orožja in vojaške opreme sprejet 8. junija 1998 v času britanskega predsedovanja Svetu EU. V EU je takrat prinesel nov zagon na področju izvajanja nadzora nad trgovino z orožjem. Unija je pričela pripravljati letna poročila o izvajanju kodeksa, ki so dejansko letna poročila EU o realiziranih transferjih orožja. Letos bomo začeli s pripravo že 10. letnega poročila EU in velja omeniti, da so ta poročila z leti postala vse bolj informativna in pregledna.

V zadnjih letih je večina držav članic EU prav zaradi tega kodeksa pričela javno objavljati nacionalna letna poročila o izvozu orožja in vojaške opreme. EU je decembra 2003 opredelila tudi lasten seznam orožja in vojaške opreme (EU Common Military List), za katero velja kodeks, in začela resneje koordinirati izvozno politiko v posamezne (sporne) tretje države. Države članice v skladu s kodeksom izmenjujejo informacije o zavrnjenih in realiziranih izvozih orožja.

Takšna dinamika se je nato prenesla tudi na mednarodne organizacije, predvsem tiste, v katerih imajo države članice EU pomembno vlogo; to velja zlasti za Wassenaarski aranžma.

V letih 2006 in 2007 se je kodeks še izboljšal, zlasti z dodatno nadgradnjo priročnika za uporabo.

Kot veste, kodeks ni pravno zavezujoč dokument, vendar imajo države članice politično obvezo upoštevati njegova merila. Že v preteklosti so ga želele nadgraditi s skupnim stališčem, ki bi bilo pravno zavezujoč dokument in bi ga morale upoštevati pri izvozih orožja. Vendar soglasja o sprejetju skupnega stališča zaenkrat še niso dosegle.

Slovenija si želi, da bi bilo v času njenega predsedovanja Svetu EU to skupno stališče sprejeto, oziroma da bi v tem času dosegli pomemben premik. Gotovo ni boljše priložnosti za tak napredek, kot je priprava desetega poročila EU. Zaenkrat ni mogoče z gotovostjo predvideti, ali se bo ta naša želja uresničila. To nas seveda ne odvrača od poskusa, da to dosežemo. Zato bomo pozvali države članice, naj nam sporočijo svoja stališča glede tega, in jih skušali spodbuditi, da pridemo do skupnega stališča. Če ne bo zadržkov, bo Slovenija z veseljem izpeljala postopek sprejetja in o tem poročala vsem zainteresiranim institucijam.

Dovolite mi spregovoriti še nekaj besed o drugih dveh prednostnih temah, o skupnem stališču glede posredništva pri trgovanju z orožjem in vojaško opremo in glede prizadevanja držav članic v okviru EU za sprejetje mednarodno obvezujoče pogodbe o trgovini z orožjem.

Glede posredništva: EU je smernice v zvezi s posredništvom pri trgovini z orožjem in vojaško opremo sprejela leta 2001. Skupno stališče EU o tem je bilo sprejeto na Svetu junija 2003. S sprejetjem tega skupnega stališča so se države članice obvezale, da bodo njegove elemente prenesle v svoje nacionalne zakonodaje in s tem uredile področje posredništva pri trgovini z orožjem in vojaško opremo. Trenutno ima velika večina držav članic, natančneje 20 držav, v svojih nacionalnih zakonodajah že vključene elemente iz skupnega stališča o posredništvu. Sedem držav pa mora izpeljati ta proces do konca.

Predsedstvo Sveta EU bo spremljalo napredek na tem področju in države, ki še niso dokončale ustreznih nacionalnih postopkov, spodbujalo, da to čim prej storijo.

Še nekaj besed o mednarodni pogodbi o trgovini z orožjem. Projekt mednarodne pogodbe o trgovini z orožjem je eden ključnih projektov na področju razorožitve. Kot veste, je Svet EU 10. decembra 2007 sprejel sklep v podporo tej mednarodni pogodbi.

Na lanskem zasedanju I. odbora Generalne skupščine je bila potrjena okvirna sestava Skupine vladnih strokovnjakov (GGE). Informacije o prvem sestanku GGE, ki je potekal februarja v New Yorku, so dokaj spodbudne, vendar se zavedamo, da bo treba vložiti še veliko dela in naporov v ta proces.

Predsedstvo bo tudi v preostalih državah članicah pozorno spremljalo delo GGE.

Najlepše se vam zahvaljujem za pozornost.
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 12.03.2008