Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave v mednarodnih organizacijah

07.04.2008

Drugo pregledna konferenca o Konvenciji o kemičnem orožju (Haag, 7-18 april 2008)

Izjava v imenu Evropske unije ga. Anite Pipan, generalne direktorice Direktorata za načrtovanje politik in politično multilateralo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

Velja govorjena beseda!

G. predsedujoči, g. generalni direktor, spoštovani delegati!

V čast mi je, da lahko govorim v imenu Evropske unije. Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, države, ki sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija ter država Efte Islandija, ki je članica Evropskega gospodarskega prostora, pa tudi Ukrajina in Republika Moldavija.

Spoštovani g. predsednik!

Dovolite mi, da vam najprej čestitam za izvolitev na položaj predsedujočega druge pregledne konference. Želim vam veliko uspehov pri njenem vodenju ter vam zagotavljam popolno sodelovanje delegacij Evropske unije in našo popolno predanost v prizadevanju, da bi to konferenco pripeljali do uspešnih zaključkov. Priložnost pa bi rada izkoristila tudi za to, da se zahvalim delegacijam EU, Njegovi eminenci g. Lynu Parkerju, stalnemu predstavniku Velike Britanije in Severne Irske ter predsedujočemu začasne delovne skupine, za neprecenljivo in uspešno prizadevanje pri pripravi te konference.

Danes, enajst let po uveljavitvi Konvencije o kemičnem orožju, je ta postala temelj mednarodnega prizadevanja za odpravo orožja za množično uničevanje in preprečevanje njegovega širjenja. H Konvenciji o kemičnem orožju so pristopile skoraj vse vpletene strani, opažen pa je tudi pomemben napredek pri uničevanju zalog tega orožja ter uničevanju in preurejanju nekdanjih obratov za njegovo proizvodnjo. Države, ki takšne obrate še imajo, pa čaka še veliko dela. EU je prepričana, da bo druga pregledna konferenca prinesla strateške smernice za reševanje trenutnih in prihodnjih izzivov konvencije, upoštevajoč, da bo po dokončnem uničenju vsega kemičnega orožja Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) morala biti temeljito pripravljena za popolno posvetitev naslednji fazi izvajanja konvencije, predvsem v vlogi preprečevanja širjenja tega orožja.

S tega vidika naj poudarim pomemben prispevek popolne razorožitve glede kemičnega orožja k mednarodni varnosti, naraščajoči trend globalizacije kemične industrije in s tem vedno pomembnejših zahtev po splošnem priznavanju konvencije, popolno uvedbo in izvajanje na nacionalni ravni v vseh državah podpisnicah, pa tudi krepitev režima preverjanja OPCW v kombinaciji z varovanjem in zagotavljanjem pomoči ob morebitnem napadu s kemičnim orožjem ter spodbujanjem mednarodnega sodelovanja in večanjem usposobljenosti držav podpisnic na področju kemične industrije in trgovine. Evropska unija je junija 2007 sprejela skupno stališče do te pregledne konference, v svoji izjavi pa bi rada poudarila zadeve, ki jim EU pripisuje največji pomen.

 

Ponovna potrditev merila splošnega namena

Spoštovani predsedujoči!

Eden od izzivov režima iz Konvencije o kemičnem orožju je hiter znanstveni in tehnološki napredek na kemijskem in biološkem področju ter vedno večja povezanost obeh področij. Znanstveni svetovalni odbor igra ključno vlogo pri poročanju o teh izzivih, zato je treba njegovim pogledom in posebnim nasvetom posvetiti več pozornosti. Opredelitev, navedena v členu II, zagotavlja, da bo konvencija še naprej v celoti pokrivala vsa vprašanja, ki bi se lahko pojavila v prihodnosti. Pri doseganju ciljev Konvencije o kemičnem orožju glede preprečevanja njegovega širjenja je poleg uničevanja obstoječih zalog pomembno predvsem, da vse države podpisnice sprejmejo celovito nacionalno zakonodajo, vključno s prevažanjem kemikalij, in zagotovijo, da bo zasnovana z upoštevanjem merila splošnega namena, tj. da se prepovejo in kaznujejo vse dejavnosti, ki jih prepoveduje konvencija in ki vključujejo kakršne koli strupene kemikalije ali njihove predhodne sestavine.

EU opozarja še, da so sredstva za obvladovanje nemirov dovoljena le za namene, ki jih konvencija ne prepoveduje, ter v količinah in vrstah, ki so skladni s takšnim namenom. Njihovo uporabo za bojno orožje konvencija prepoveduje.

 

Uničenje

Lani je prva država podpisnica, ki ima v lasti takšne obrate, in sicer Albanija, dokončno uničila svojo celotno zalogo kemičnega orožja. To je bil zgodovinski dogodek za konvencijo, ki je mnogo prispeval k njeni uspešnosti in verodostojnosti. EU še naprej pripisuje veliko pozornost uničenju kemičnega orožja v državah, ki takšno orožje še imajo, pa tudi uničenju in preurejanju nekdanjih obratov za proizvodnjo kemičnega orožja v postavljenih rokih, s čimer bo zagotovljen uspeh te edinstvene pogodbe o razorožitvi in preprečevanju širitve. Zato EU poziva še druge države podpisnice, ki imajo v lasti kemično orožje, naj si po svojih najboljših močeh prizadevajo uničiti zaloge do izteka dogovorjenih rokov. Za okrepitev zaupanja držav podpisnic EU opozarja tudi na zahtevo po popolni preglednosti nad dejavnostjo uničevanja. Sistematično preverjanje s stalnimi pregledi uničevanja kemičnega orožja na kraju samem je še naprej ena ključnih dejavnosti OPCW na tem področju.

Evropska unija v celoti podpira izvajanje dodatnih ukrepov, kakršno je nadaljevanje obiskov predstavnikov izvršnega sveta, v skladu s sklepom enajstega zasedanja konference držav podpisnic kot sredstva za ocenjevanje napredka pri procesu uničevanja ter neprecenljivi ukrep za zagotavljanje preglednosti in krepitve zaupanja. Namen poročanja o teh obiskih je zagotoviti pomoč pri vzpostavitvi in ohranjanju zavesti o nujni potrebi doseči datum dokončnega uničenja, ki je v skladu s konvencijo leto 2012.

 

Preverjanje

Spoštovani g. predsedujoči!

Evropska unija verjame, da je zelo pomembno ohranjati visoke standarde, ki so bili doseženi glede izvajanja režima preverjanja konvencije in njegove krepitve, kjer je to potrebno, zato da se zagotovi dokončno uničenje in poveča zaupanje v lastno sposobnost preprečevati širjenje kemičnega orožja. Pri tem je treba upoštevati nove dosežke v znanosti, tehnologiji in industriji. Današnja nevarnost in izzivi niso nujno enaki tistim z zaključka pogajanj o konvenciji septembra 1992. Zato EU meni, da mora režim preverjanja odsevati to hitro spreminjajoče se okolje na kemijskem področju.

Glede dejavnosti, navedenih v členu VI, Evropska unija meni, da bi morali izkoristiti več kakor desetletne izkušnje tehničnega sekretariata na tem področju in kar najbolje uporabiti sredstva za preverjanje. EU pripisuje izjemen pomen predložitvi natančnih in pravočasnih izjav držav podpisnic v skladu s členom VI konvencije in v skladu s sklepom enainpetdesetega zasedanja izvršnega sveta, pa tudi nadaljnjemu napredovanju k usklajenim oblikam njene izvedbe.

Spoštovani g. predsedujoči!

EU je prav tako prepričana, da so v okviru različnih kategorij drugi kemični proizvodni obrati (OCPF) tisti, v katerih je vpliv znanstvenega, tehnološkega in industrijskega napredka najpomembnejši. Upoštevajoč to dejstvo, je treba povečati število pregledov OCPF, kjer je to potrebno, prav tako pa dati več poudarka režimu teh pregledov, in sicer z zagotavljanjem boljše osnove za izbiro tehničnemu sekretariatu, saj je treba sredstva za preverjanje uporabljati v skladu s tveganjem za konvencijo. S tega vidika EU pozdravlja pobudo generalne direktorice o uravnoteženi geografski porazdelitvi in nestrpno pričakuje nadaljevanje posvetovanj o mehanizmih za izbiro drugih kemičnih proizvodnih obratov, v katerih bodo izvedeni pregledi.

 

Preveritveni pregledi

EU še meni, da je mehanizem preveritvenih pregledov temelj pri odpravljanju neskladnosti s konvencijo ter povečevanju preglednosti, zaupanja in mednarodne varnosti. Mehanizem preveritvenih pregledov ostaja nepogrešljivo in takoj dostopno orodje za sistem preverjanja OPCW, če je to v skladu z razmerami potrebno. EU želi poudariti, da imajo države podpisnice zakonsko pravico zahtevati preveritveni pregled brez predhodnega posvetovanja in da OPCW še naprej vzdržuje pripravljenost za izvedbo preveritvenega pregleda, če se to od nje zahteva.

 

Vsestranskost

Na prvi pregledni konferenci je bil potrjen akcijski načrt o vsestranskosti Konvencije o kemičnem orožju. Z njegovim izvajanjem se je konvenciji uspešno pridružilo še 28 držav, tako da jih je zdaj skupaj vključenih 183. Skoraj vsestranska narava konvencije je izjemen uspeh. Evropska unija je vedno močno podpirala splošen pristop h konvenciji. V preteklih petih letih je sprejela diplomatske ukrepe za večino držav, ki niso članice Konvencije o kemičnem orožju. S temi diplomatskimi ukrepi je lahko poudarila, da mednarodna skupnost današnje oblike kemičnega orožja globalno zavrača, saj je njihova uporaba izjemno nehumana. EU je ob tej priložnosti tudi spomnila na prednosti za države, ki se pridružijo Konvenciji o kemičnem orožju, z vidika varnosti, vzpostavljanja mednarodnega in regijskega zaupanja, gospodarskih ugodnosti in dostopa do mednarodnega sodelovanja. Evropska unija meni, da bo v prihodnje potreben prilagojen pristop k preostalim 12 državam, ki se niso pridružile konvenciji, predvsem k državam na Bližnjem vzhodu. Ob upoštevanju tega bo EU še naprej izvajala diplomatske ukrepe in si močneje prizadevala za vsestranskost konvencije v okviru vseh ustreznih pogodb in formalnih sporazumov, sklenjenih s temi državami.

 

Nacionalno izvajanje

G. predsedujoči,

Popolna skladnost s členom VII je ključnega pomena za verodostojnost konvencije v tem trenutku in v prihodnje. Zaradi znanstvenega in tehnološkega razvoja je treba ukrepe za nacionalno izvajanje nenehno posodabljati in izboljševati. To ostaja prednostna naloga za vse države podpisnice in tehnični sekretariat. Sprejetje celovite nacionalne zakonodaje v vseh državah podpisnicah prispeva k preprečevanju širjenja kemičnega orožja, na primer z ostrejšim nadzorom nacionalnega izvoza. To je tudi prvi pogoj za izvajanje mednarodnega sodelovanja v skladu s členom XI. Celotno nacionalno izvajanje predstavlja bistveni prispevek k izboljšanju možnosti za naložbe in trgovino v kemičnih sektorjih. EU poziva države podpisnice, ki tega še niso storile, da čim prej izpolnijo svoje obveznosti v zvezi z nacionalnim izvajanjem.

Evropska unija je prav tako izvedla diplomatske ukrepe za države podpisnice, ki niso obvestile OPCW o imenovanju nacionalnega organa ali ki tehničnemu sekretariatu niso predložile osnutka nacionalne zakonodaje, in to prakso bo izvajala tudi v prihodnje, vse dokler te pomanjkljivosti ne bodo več ovira za dosego ciljev konvencije v vseh državah podpisnicah.

Evropska unija ceni do zdaj dosežene pozitivne rezultate pri izvajanju akcijskega načrta v skladu s členom VII. Čeprav je bil od prve revizijske konference dosežen izjemen napredek pri izvajanju tega člena, bo pred zagotovitvijo popolnega in učinkovitega izvajanja konvencije v vseh državah podpisnicah treba postoriti še veliko. EU bo tudi v prihodnje, kakor je to počela v preteklosti, zagotavljala potrebno pomoč in podporo državam podpisnicam na tem področju.

 

Boj proti terorizmu

EU je prepričana, da lahko OPCW po svojih pristojnostih koristno prispeva k boju proti mednarodnemu terorizmu. Boj proti terorizmu je najučinkoviteje podprt s splošnim pristopom h konvenciji, z učinkovitim nacionalnim izvajanjem, gradnjo zaščitnih zmogljivosti in pravočasnim uničenjem zalog kemičnega orožja. Skladnost z obveznostmi, ki izhajajo iz resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 in 1673, je bistvenega pomena, prav tako kakor praktično sodelovanje med OPCW in Odborom 1540 Združenih narodov ter drugimi ustreznimi mednarodnimi in regionalnimi forumi. S tega vidika so prav tako pomembni stiki z industrijo in akademiki, predvsem za večjo ozaveščenost. EU podpira prizadevanje za odpravo nevarnosti, ki izhaja iz pridobivanja ali uporabe kemičnega orožja v teroristične namene, vključno z morebitnim dostopom teroristov do materialov, opreme in znanja, ki ga je mogoče uporabiti pri razvoju in izdelavi kemičnega orožja.

 

Sodelovanje z nedržavnimi partnerji Konvencije o kemičnem orožju

G. predsedujoči,

EU meni, da je za celovito izvajanje Konvencije o kemičnem orožju odločilno, da pri nacionalnem izvajanju sodelujejo vsi uporabniki, vključno s kemično industrijo in znanstveno skupnostjo. Pri celovitem izvajanju konvencije je v izjemno pomoč bolje ozaveščeno okolje. Prav zato Evropska unija spodbuja OPCW, da se približa širšemu javnemu mnenju, izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam ter industriji. EU izraža zadovoljstvo zaradi sodelovanja kemične industrije in podporo, ki jo zagotavlja OPCW-ju. EU pozdravlja nadaljnje sodelovanje OPCW z industrijo. Sekretariat bi moral graditi na izkušnjah ob deseti obletnici v letu 2007 in razviti sodelovanje s temi uporabniki v največjem možnem geografskem obsegu.

 

Multilateralizem

Poleg tega je Konvencija o kemičnem orožju edinstveni inštrument za določanje standardov s preglednostjo sistema preverjanja, združenega s sodelovanjem na kemijskem področju v miroljubne namene. Njena izvajalska mednarodna agencija, OPCW, je del širšega mednarodnega prizadevanja za sklepanje multilateralnih procesov razoroževanja in ima posledično popolno podporo Evropske unije.

 

EU kot partnerka OPCW

G. predsedujoči,

Evropska unija tesno sodeluje z OPCW in glede odmerjenih prispevkov skupaj prispeva več kakor eno tretjino v proračun OPCW. Poleg tega države članice EU prostovoljno pomagajo pri organizaciji in dejavnostih za uničevanje orožja v nekaterih državah, ki imajo takšno orožje. EU, ki največ prispeva k OPCW, pripisuje veliko pomembnost uravnoteženemu in stroškovno učinkovitemu proračunskemu postopku, ničelni nominalni rasti proračuna, če je to mogoče, in pripravi proračuna na podlagi rezultatov, s katerimi je mogoče zagotoviti poročanje in ocenjevanje vpliva.

V strategiji EU za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje je kot ključna navedena vloga Konvencije o kemičnem orožju in te organizacije pri ustvarjanju sveta brez kemičnega orožja. Zavezanost EU h konvenciji in OPCW se prav tako kaže v naših skupnih ukrepih pri podpiranju OPCW. V obdobju od prve pregledne konference je EU zagotavljala OPCW neposredno podporo z izvajanjem skupnih ukrepov, katerih celotni znesek presega pet milijonov evrov. Evropska unija se je kmalu po pregledni konferenci zavezala k nadaljnjemu zagotavljanju podpore OPCW in bo še naprej ocenjevala dosežene rezultate in smernice za prihodnje sodelovanje s tehničnim sekretariatom OPCW. S veseljem vabim vse navzoče na tej konferenci, da se udeležijo predstavitve nekaterih projektov in rezultatov preteklih skupnih ukrepov z naslovom EU-ukrepi pri podpiranju dejavnosti OPCW od leta 2005 do 2008: Učinkovit multilateralizem v praksi, ki bo potekala naslednji ponedeljek, 14. aprila, ob 13:15 v sobi Ieper.

Hvala, g. predsedujoči.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 11.04.2008