Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

E-uprava

E-uprava prispeva k odprtosti in preglednosti delovanja javne uprave, obenem pa tudi dviguje učinkovitost in kakovost storitev javne uprave, saj se z uvajanjem elektronskih storitev prenavljajo njeni postopki in tudi sama organizacija delovanja. Storitve elektronske uprave po eni strani prispevajo k notranji posodobitvi javne uprave, obenem pa tudi približujejo upravo uporabnikom, saj so storitve časovno dosegljivejše (24/7) ter fizično lažje dostopne (brez nepotrebnih poti), postopki pa so enostavnejši in tako uporabnikom prijaznejši. Z vsemi temi učinki pa e-uprava tudi prispeva k uresničevanju ciljev lizbonske strategije.

 

Slovenski poudarek na uresničevanju ciljev e-uprave

Med predsedovanjem Svetu EU bo delo usmerjeno na ta prednostna področja: povezljivost, odprava upravnih ovir, elektronsko sodelovanje in elektronska vključenost. Te teme bodo obravnavane na konferenci o e-upravi z naslovom Zavezništvo z uporabniki več, ki bo 11. februarja 2008 na Brdu.

Povezljivost

Pomembna prednostna naloga bo povezljivost v najširšem pomenu, zajema dejavnosti za uresničevanje direktive o storitvah in dejavnosti, povezane s poskusi vrste A iz programa CIP ICT PSP na temo povezljivost. Povezljivost je ključnega pomena za izmenjavo podatkov med državami članicami EU in boljše delovanje notranjega trga, saj elektronske storitve med državami članicami omogočajo lažji in učinkovitejši pretok ljudi, storitev, blaga in kapitala. Naj za ponazoritev omenimo le nekatere elektronske storitve, ki k temu prispevajo in so podprte z zasnovami povezljive identitete ter pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc: možnost prijave začasnega prebivališča kjer koli v Evropski uniji, vpis gospodarskih družb v kateri koli državi članici Evropske unije, izmenjava študentov idr. Državljani Evropske unije lahko s pomočjo povezljivih elektronskih identitet in na podlagi izmenjave podatkov med informacijskimi sistemi poslujejo med državami članicami elektronsko. Pri tem bo med predsedovanjem Slovenije EU še posebej poudarjeno ustvarjanje podjetništvu prijaznega okolja; z uvedbo storitev "vse na enem mestu" in vzpostavljanjem možnosti za izvajanje direktive o storitvah.

Odprava upravnih ovir

Elektronska uprava je pomemben dejavnik pri odpravljanju upravnih ovir in doseganju učinkovitosti javne uprave nasploh. Zaradi tega bo skladno s sklepi Sveta EU, sprejetimi marca 2007, Slovenija poudarila njen pomen pri odpravljanju upravnih ovir ter tudi poudarila njen vpliv in vpliv informacijske tehnologije nasploh pri izvajanju ukrepov za poenostavitev pridobivanja različnih dovoljenj in izvajanju upravnih postopkov.

Elektronsko sodelovanje in vključenost

Posebna pozornost bo namenjena elektronskemu sodelovanju in vključenosti. Elektronska vključenost pomeni osnovo za zmanjševanje digitalne ločnice in povečevanje uporabe sodobnih storitev elektronske uprave čim širše javnosti. Elektronsko sodelovanje pomeni osnovo za vključevanje javnosti pri odločanju in ustvarjanju politik in uporabi elektronskih storitev nasploh. Z elektronsko vključenostjo in elektronskim sodelovanjem pa se uprava približuje uporabnikom, ki jim je tudi namenjena, in omogoča boljšo uporabo sodobnih storitev elektronske uprave.

I2010 Akcijski načrt o e-upravi

Slovensko predsedstvo bo podpiralo tudi izvajanje akcijskega načrta i2010 in sodelovalo pri spremljanju napredka v državah članicah.

Sodelovanje Slovenije pri programu IDABC

Med predsedovanjem svetu EU bo Slovenija skupaj z Evropsko komisijo organizirala konferenco Evropske elektronske vladne storitve: IDABC, ki bo od 12. do 13. februarja 2008 na Brdu. Dejavno sodelovanje Slovenije pri programu IDABC je bistveno zaradi izmenjave izkušenj in znanja med državami članicami ter Evropsko komisijo ter tudi dolgoročno zaradi upoštevanja medsebojne povezljivosti storitev, ki so pomembne za skupne evropske storitve. Zato je že danes treba pri razvijanju elektronskih storitev v posameznih državah upoštevati skupne smernice in zahteve.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.01.2008