Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Industrija

Pogodba o EU določa, da morajo ukrepi Skupnosti v skladu z načelom odprtih in konkurenčnih trgov:

  • pospeševati prilagajanje industrije strukturnim spremembam,
  • spodbujati okolje, ugodno za razvoj podjetništva, predvsem pa malih in srednje velikih podjetij,
  • poudarjati sodelovanje med podjetji in pospeševati uporabo industrijskih možnosti pri politikah, ki se nanašajo na inovacije, raziskave in tehnološki razvoj.

Teme, ki bodo aktualne med slovenskim predsedovanjem na področju industrijske, podjetniške in inovacijske politike ter o katerih bo prednostno razpravljal Svet za konkurenčnost, se nanašajo na zagon drugega triletnega cikla lizbonske strategije, politiko MSP, trajnostno industrijsko politiko in inovacije ter pobudo o vodilnih trgih.

 

Zagon drugega triletnega cikla lizbonske strategije

Uspešen zagon novega lizbonskega cikla bo ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja. Dobra priprava na spomladansko zasedanje Evropskega sveta je velik izziv, pri katerem bo Svet za konkurenčnost igral pomembno vlogo. Prvo zasedanje le-tega med slovenskim predsedovanjem bo posvečeno prav tej temi. Prizadevali si bomo za pripravo kakovostnega in uravnoteženega ''dokumenta o ključnih zadevah'', z jasnim sporočilom za mikroekonomski del lizbonske strategije. Gre za vsakoletni prispevek Sveta za konkurenčnost spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta, ki bo imel zaradi začetka novega lizbonskega cikla še posebno težo. Upamo, da bo lahko spodbudil nadaljnji razvoj konkurenčnega in dinamičnega poslovnega okolja v EU.

 

Politika za mala in srednje velika podjetja – MSP (angl. SME)

Konkurenčnost podjetniškega sektorja in njegov razvoj sta še posebno pomembna v odprtem in malem gospodarstvu, kakršno je Slovenija. MSP so s svojo inovativnostjo, dinamičnostjo in prilagodljivostjo eden ključnih vzvodov gospodarske rasti in povečevanja zaposlenosti. Moderna politika MSP je bistveno vplivala na razvoj politik MSP na EU- in nacionalni ravni. Cilje, zastavljene na pomladnem zasedanju ES 2006, in ukrepe, ki jih je Komisija predlagala že novembra 2005, naj bi uresničevali tudi v naslednjem ciklu lizbonske strategije. Naše stališče je, da se je treba povsem osredotočiti na fazo rasti MSP, kar bo ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja. MSP so ključ do rasti in delovnih mest, so gonilna sila evropskega gospodarstva in imajo znatne zmožnosti prispevati k uresničevanju lizbonskih ciljev.

Velik napredek je bil doslej narejen predvsem glede hitrejšega in cenejšega ustanavljanja podjetij. Slovenija se bo zdaj posvetila fazi rasti MSP. To pomeni, da je treba poleg nadaljnjega razvoja finančnih mehanizmov razviti specifične usmeritve in mehanizme, ki bodo dopolnili dosedanje prizadevanje, usmerjeno pretežno v ustanavljanje podjetij.

Podpirati je treba inovativne MSP z visoko možnostjo rasti in dodane vrednosti.

Poudarki:

  • MSP so gonilna sila evropskega gospodarstva, očitno prispevajo k rasti in gospodarstvu, zato jih je treba podpreti. Osredotočiti se je treba na fazo rasti MSP.
  • treba je graditi podporno okolje za ciljno skupino tehnoloških in netehnoloških podjetij ter podjetnikov z zmogljivostmi hitre rasti.
  • spodbujati je treba podjetništvo in podjetniško kulturo, saj je izrednega pomena za MSP, pa tudi za velika podjetja.
  • EU potrebuje splošni politični okvir za grozde, ki bi med drugim spodbudili boljše sodelovanje med grozdi posameznih držav članic. Slovenija meni, da je grozdenje eno najpomembnejših sredstev za sodelovanje med raziskovalnim sektorjem in gospodarstvom ter posledično za prenos inovacij v gospodarstvo.
  • zagotoviti je treba dostopnost privlačnih finančnih instrumentov za podpiranje rasti podjetij, kar je bistveno za uresničitev inovativnih projektov z visoko dodano vrednostjo in veliko zmožnostjo na trgu.
  • Evropsko komisijo bomo v zaključkih pozvali, da predloži konkretne predloge glede obrtnega zakona (Small Business Act).

 

Trajnostna industrijska politika

Zgodaj spomladi 2008 bo izšel Akcijski načrt za trajnostno industrijsko politiko. Slovenija bo sam dosje obravnavala prednostno in mu namenila pozornost na majskem zasedanju Sveta za konkurenčnost.

Pomladno zasedanje Evropskega sveta 2007 je znova poudarilo zavezo spremeniti evropsko gospodarstvo v energetsko učinkovito in z nizko vsebnostjo ogljika. Ta cilj se mora uresničevati tudi v industrijski politiki. Pomembno je, da morebitne izzive spremenimo v priložnosti za evropsko industrijo ter da spodbujamo inovacije in uporabo okolju prijaznih tehnologij, izdelkov in storitev.

 

Inovacije

Svet za konkurenčnost je decembra 2006 sprejel široko zasnovano politiko inovacij, ki zajema devet strateških prednostnih nalog, in se je zavezal k pripravi letnih poročil o napredku pri izvajanju strategije. Prvo poročilo naj bi bilo pripravljeno med razpravo o lizbonski strategiji zgodaj leta 2008. Decembra 2007 bo izšlo sporočilo o vodilnih trgih, eno od strateških prednostnih nalog – na podlagi prepoznavanja obetavnih hitro rastočih trgov za visokotehnološke in inovativne proizvode in storitve naj bi se izboljšala konkurenčnost v globalnem merilu. Prav tako je v pripravi pobuda o inovacijah na storitvenem področju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 04.01.2008