Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Raziskave

Predsedovanje Slovenije EUREKI 07/08 (v angleščini)Prednostne naloge pri tehnološkem razvoju med slovenskim predsedovanjem so:

 • povezovanje ustanov znanja in podjetij,
 • krepitev evropskega raziskovalnega prostora (angl. ERA – European Research Area), posebno industrijskih raziskav (Eureka, Eurostars, JTI itd.),
 • medsektorski pretok (prehod strokovnjakov med javnim in zasebnim sektorjem),
 • uvedba strateškega raziskovalnega načrta (angl. SRA – Strategic Research Agenda) evropskih tehnoloških platform.

Za povečanje konkurenčnosti je izjemno pomembno prodorno podjetništvo v Sloveniji in v celotni Evropski uniji.

 

Povezovanje ustanov znanja in podjetij

Zaradi nizkega deleža inovativnih podjetij si v Sloveniji želimo spodbujati podjetja, da se pri izvajanju raziskovalno razvojnih dejavnosti povezujejo z ustanovami znanja, in podpirati podjetja, ki razvijajo izdelke in storitve višje tehnološke zahtevnosti ter povečujejo dodano vrednost na zaposlenega z uvajanjem novih izdelkov ali tehnologij.

 

Krepitev evropskega raziskovalnega prostora (ERA), posebno na področju industrijskih raziskav

Države članice EU želijo določiti ustrezne teme in izzive, za katere ima Evropa konkurenčne prednosti in dovolj znanja. S sodelovanjem v ERA zagotavljajo, da bodo raziskovalno, industrijsko in druga področja pravočasno in celovito obveščena o možnostih prijavljanja na razpise v okviru projektov ERA NET. Organizirajo tudi izobraževalne seminarje o pripravah predlogov projektov ERA NET, ki zajemajo:

 • pripravo strategij in politik za izbrana področja z vidika raziskav (raziskovalni programi), gospodarstva (industrija ter mala in srednje velika podjetja), izobraževanja (izobraževalni programi) in raziskovalne infrastrukture,
 • povezovanje z mrežami odličnosti (projekti 6OP) in tehnološkimi platformami (njihovi koordinatorji so velika podjetja),
 • zbiranje podatkov o nacionalnih raziskovalnih programih oziroma projektih, ki jih financirajo ustrezne nacionalne ustanove,
 • organizacija skupnih posvetovanj raziskovalcev, visokošolskih predavateljev in predstavnikov ustanov nacionalnih raziskovalnih programov,
 • priprava skupnih dvostranskih oziroma večstranskih razpisov.

EU prek držav članic obvešča raziskovalne, industrijske in druge ustanove o pripravljanju raziskovalnih programov, zagotavlja njihovo sodelovanje pri pripravi ter razširja znanje o pripravi in vodenju raziskovalnih projektov v 6. in 7. okvirnem programu EU.

V svetovnokonkurenčne proizvode mora biti vdelano tudi svetovno konkurenčno znanje, zato je namenjena posebna pozornost izvajanju in oblikovanju konzorcijev v okviru mednarodnega tehnološkega programa Eureka.

Predsedovanje Slovenije EUREKI 07/08 (v angleščini)Ministrstvo je v imenu Slovenije z julijem 2007 prevzelo enoletno predsedovanje mednarodnemu programu za industrijske raziskave Eureka – E!. Program Eureka je nastal leta 1985, in sicer na pobudo predsednikov Helmuta Kohla in Françoisa Mitterranda kot miroljubni odgovor Evrope na Reaganov program Starwars.

Od njegovih začetkov je bilo po njem izvedenih več kakor 3000 industrijskih razvojnih projektov v skupni vrednosti nad 24 milijard evrov. Pri njih je sodelovalo več kakor 13 400 partnerjev iz industrije in akademskega okolja. Zelo ponosni smo na podatek, da je v projektih Eureke več kakor 40 odstotkov partnerjev malih in srednje velikih podjetij. Zdaj je vanjo vključenih 37 držav in Evropska komisija kot 38. članica.

Ob zaključku slovenskega predsedovanja Eureki bomo pripravili ministrsko konferenco. Njen glavni poudarek bo sprejetje novega strateškega dokumenta za razvoj programa Eureka v prihodnje. Predvideno je, da se bo konference poleg številnih ministrov, pristojnih za raziskave in razvoj ter gospodarstvo, udeležil tudi slovenski komisar dr. Janez Potočnik.

Prepričani smo, da bo enoletno slovensko predsedovanje programu Eureka močno zaznamovalo razvoj te najstarejše medvladne pobude za spodbujanje industrijskih raziskav in projektov, ki tudi v prihodnje lahko veliko prispeva k uveljavljanju enotnega evropskega raziskovalnega prostora in vizije razvojno naravnane Evrope.

 

Poglavitne teme, ki bodo ob slovenskem predsedovanju programu Eureka v ospredju, so:

 

1. Eureka in evropski raziskovalni prostor (ERA):
 • Eureka kot pomemben steber ERA,
 • sodelovanje z Evropsko komisijo,
 • nova strategija programa Eureka in strateški dokument za E!-prihodnost,
 • Eurostars (pobuda po 169. členu Pogodbe o EU);
2. Racionalizacija in sinhronizacija:
 • boljša podpora malim in srednje velikim podjetjem,
 • boljša usklajenost notranjih postopkov – odprava največje pomanjkljivosti programa Eureka,
 • iskanje nadaljnjih poenostavitev, racionalizacija in odzivnost na potrebe podjetij;
3. Širitev geografskega vpliva Eureke na Zahodni Balkan:
 • Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Bosna in Hercegovina, Črna gora;
4. Nova strategija komunikacije ter uveljavljanje rezultatov programa Eureka in končanih projektov.

 

Eurostars je najnovejši program Eureke. Gre za pobudo po 169. členu Pogodbe o EU, ki je namenjena raziskovalno in razvojno dejavnim malim in srednje velikim podjetjem – torej podjetjem, ki vsaj deset odstotkov prometa vložijo v raziskave ali razvoj oziroma imajo glede na ekvivalent polne zaposlitve (angl.Full Time Equivalent – FTE) vsaj deset odstotkov zaposlenih na tem področju. Pri programu Eurostars bodo sofinancirani industrijski raziskovalno razvojni projekti. Ocenjevanje bo osrednje, financiranje pa bo zagotovljeno v okviru t. i. skupne posode držav članic in Evropske komisije.

Predlogi za skupne tehnološke pobude (JTI), ki so del vseevropskih javno-zasebnih partnerstev na ključnih razvojnih področjih evropskega gospodarstva (na tehnološki ravni), so v zaključni fazi priprave. Skupne tehnološke pobude je uvedel 7. okvirni program EU kot nov način oblikovanja javno zasebnih partnerstev pri raziskavah na evropski ravni in so odsev močne zavezanosti EU k usklajevanju raziskovalnih prizadevanj pri oblikovanju evropskega raziskovalnega prostora in uresničevanju konkurenčnostnih ciljev Evrope. Izhajajo predvsem iz dela evropskih tehnoloških platform, ki so le nekajkrat dosegle tako velikopotezni obseg in raven delovanja, da so za izvajanje svojih pomembnih strateških raziskovalnih programov potrebovale pomoč iz javnih in zasebnih naložb ter raziskovalnih virov. Skupne tehnološke pobude so zato predlagane kot učinkovito sredstvo za zadovoljitev potreb teh nekaj evropskih tehnoloških platform.

 

Medsektorski pretok (prehod strokovnjakov med javnim in zasebnim sektorjem)

Slovenija bo poskušala povečati prehajanje visokoizobraženih strokovnjakov med javnim in zasebnim sektorjem, kajti povsod v podjetjih po Evropi se zavedajo pomena človeških virov.

 

Izvajanje strateškega raziskovalnega načrta (SRA) evropskih tehnoloških platform

Slovenija bo še naprej podpirala strateške razvojne programe evropskih tehnoloških platformin delovanje posameznih nacionalnih tehnoloških platform, ki temeljijo večinoma na nacionalnih priložnostih in izzivih ter imajo svoje programe usklajene s tehnološkimi

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 10.01.2008