Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

April

23.04.2008

Izjava državnega sekratarja Janeza Lenarčiča v imenu Sveta EU o pripravah na Vrh EU–Latinska Amerika in Karibi


Spoštovane poslanke in poslanci!

Svet EU pozdravlja veliko zanimanje Evropskega parlamenta za krepitev strateškega partnerstva med EU ter Latinsko Ameriko in Karibi. Prav tako smo veseli dejavne vloge parlamenta pri spodbujanju konkretnih zavez do te regije, kar bi za državljane obeh strani prineslo velike koristi.

Dovolite, da vam najprej čestitam za ustanovitev skupne parlamentarne skupščine EuroLat. Ta bo odigrala odločilno vlogo pri povezovanju državljanov obeh strani. Resolucije, ki jih je na decembrskem zasedanju sprejel EuroLat, so dragocen in spodbuden prispevek k ciljem vrha voditeljev držav in vlad obeh strani.

Prav tako nas veseli, gospod predsednik Evropskega parlamenta, da ste izrazili interes za udeležbo na vrhu EU–LAK. S tem se bo nadaljevala dobra tradicija, ki smo jo začeli na dunajskem vrhu leta 2006.

EU ter države Latinske Amerike in Karibov so se dogovorile, da se bo vrh v Limi, poimenovan "Skupno obravnavanje prednostnih ciljev naših narodov", osredotočil na dve ključni poglavji:

  1. revščino, neenakost in izključenost – torej tri točke, ki sodijo med ključne izzive družbene kohezije, in
  2. obravnavanje okolja, podnebnih sprememb in energije v okviru naslova "trajnostni razvoj".

I. Prvo ključno poglavje vrha EU–LAK:  revščina, neenakost in izključenost

Družbena kohezija je za EU ključnega pomena in hkrati cilj, ki je v skladu z dolgoletno evropsko tradicijo. Družbena kohezija pomeni boj proti revščini, neenakosti in izključenosti. Vse tri komponente so med seboj tesno povezane. Še več, družbena kohezija je usmerjena tudi k spodbujanju ciljno naravnanih javnih politik za pospeševanje povezovanja družb.

EU in države LAK se strinjamo, da je treba nadaljevati in okrepiti sodelovanje na vseh treh omenjenih področjih.

Zato nameravamo posebno pozornost posvetiti:

  1. socialnemu varstvu in davčnim politikam ter njihovi učinkovitosti;
  2. produktivnim naložbam za več delovnih mest in boljša delovna mesta;
  3. politiki za boj proti vsem oblikam diskriminacije, spolni, etnični, verski ali katerikoli drugi; 
  4. izboljšanju osnovnih socialnih storitev ter mrež socialne varnosti,
  5. kakovosti izobraževanja.

Pomemben vidik družbenega napredka je zagotavljanje primernih delovnih mest. Kot veste, vsi EU-sporazumi z državami in regijami Latinske Amerike vsebujejo člene o sodelovanju na področju socialne politike in zaveze za spoštovanje tako imenovanih poglavitnih delovnih standardov, kot jih opredeljuje Mednarodna organizacija za delo. Med pripravami na vrh v Limi obe strani med drugim poskušata najti način za spodbujanje tako opredeljenih delovnih mest, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih.

Slovensko predsedstvo poudarja, da je večje vlaganje v izobraževanje, zlasti osnovnošolsko in poklicno, ključnega pomena za izboljšanje konkurenčnosti vseh naših držav in stabilnost družb v globaliziranem svetu.

II. Drugo ključno poglavje vrha EU–LAK: trajnostni razvoj ter okolje, podnebne spremembe in energija

Drugo ključno poglavje vrha bo zadevalo trajnostni razvoj ter okolje, podnebne spremembe in energijo.

Poudarjamo, da je revščina tesno povezana s temi vprašanji. Podnebne spremembe bodo močno vplivale na naša gospodarstva, rast in politiko za zmanjševanje revščine. Najbolj ranljive skupine bodo najbolj prizadete.

EU in države LAK se zavedamo varnostnih tveganj podnebnih sprememb. Vemo, da bi imelo neukrepanje veliko večje posledice, kot pa znašajo stroški preventivnih skupnih ukrepov na področju podnebnih sprememb. Iz sedanjih razprav o izjavi, ki naj bi bila sprejeta na vrhu, je jasno razvidna odločenost, da se bomo skupaj ukvarjali z nekaterimi vidiki tega svetovnega izziva. Netrajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje je treba spremeniti. Predvideti je treba konkretne in hitre ukrepe za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in rabo virov, zmanjševanje toplogrednih plinov, spodbujanje naložb v proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika, ohranjanje biotske raznovrstnosti, gospodarjenje z vodnimi viri itd. Seveda bodo EU in države LAK dajale prednost nadaljevanju sodelovanja na tem področju, predvsem v okviru Združenih narodov.

III. Zaključek

Na koncu naj poudarim, da je proces EU–LAK na pravi poti. Na vrhunskih srečanjih EU in držav LAK ne gre le za lepe besede in velikopotezne cilje. Sprejete zaveze se namreč resnično udejanjijo. Poročilo o dvoregionalnem sodelovanju med EU in državami LAK, ki ga je predstavilo skupno predsedstvo na četrtem vrhu na Dunaju, je dokaz bistvenega napredka pri dejanskem izvajanju. Naj omenim le skoraj 400 dvoregionalnih ukrepov za izvajanje zavez iz Guadalajare ter novi seznam o izvajanju zavez z vrha na Dunaju leta 2006.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.04.2008